Miljöhänsyn och tillväxt

Botkyrka ska vara en föregångskommun som visar att miljöhänsyn och ekonomisk tillväxt kan gå hand i hand.

Vi vill att Botkyrka kommun ska vara en kommun som ligger i topp när det gäller arbetet att planera för och genomföra klimatsmarta åtgärder. Modern teknik och utrustning ska användas när det gäller uppvärmning och belysning. Fordon och maskiner ska, så långt som det är möjligt, vara skonsamma mot miljön.

Vi vill att alla Botkyrkas sjöar och vattendrag ska vara av sådan kvalitet att de går att bada i dem. Vi står bakom den plan som kommunen har när det gäller gång och cykelvägar, men vill skynda på arbetet och prioritera områden där trafiken är tät.

Vi vill även utreda möjligheten att minska den tunga trafiken som använder Botkyrka som en genomfartskommun. I stort måste trafiken fås att flyta bättre genom smarta åtgärder, luftkvaliteten och bullernivån på vissa platser är oacceptabel. Vår vision är att Botkyrkas nettoutsläpp av växthusgaser minskar.

Vi måste även lyfta upp och mera konkret upplysa om de negativa konsekvenserna av täktverksamheterna i kommunen, då dessa har bidragit till en ökning av den tunga trafiken.