Använd mer IT i skolans pedagogik

Om våra elever inte tidigt lär sig att använda IT-tekniken riskerar de gå ut skolan med sämre förutsättningar på arbetsmarknaden. De IT-system som införs i skolan är anpassade efter den miljö, de områden och den användargrupp som datorn är tänkt att tjäna.

Det finns idag möjligheter att tillhandahålla studiematerial, fakta och annat som behövs i undervisningen i elektronisk form istället för pappersform. Det finns även möjligheter att, med smarta multimediala lösningar och appar, ge elever/studerande möjligheter att utveckla sin kreativitet genom rörlig bild, ljud, musik och kombinationer av dessa.

Datorn är också ett utmärkt medel för barn med behov av särskilt stöd att kunna följa med och tillgodogöra sig kunskap, med särskilda appar, tillämpningar och arbetsmetoder.

Det är därför bra att Botkyrkas elever från årskurs sju nu får en ”egen” dator, ett förslag som från början kom från oss moderater. Men det långsiktiga målet måste också vara att ännu fler elever, förslagsvis redan från åk sex, får varsin dator. Vi vill även öka datortätheten i de lägre årskullarna. Vi skulle därutöver även vilja prova interaktiva, pedagogiska pekplattor i pilotprojekt på ett par förskolor.