Medfinansiering av infrastruktur

Vi vill att kommunen tar fram ett enhetligt regelverk, som gäller för hela kommunen, för medfinansiering av vägar och VA. Det ska inte finnas några oklarheter för vare sig invånare eller potentiella inflyttare.

Vi har idag en policy som bör kunna bli bättre, upplevas som mer rättvis och inte slå olika hårt mot enskilda fastighetsägare. Detta kommer i annat fall bli ett ständigt återkommande problem för varje område som kan komma att exploateras så att gatukostnaderna ska bäras av de boende i området.

Ett möjligt alternativ är att införa ett så kallat ”takbelopp” för att avgiften ska bli rimlig. Vi vill även se över möjligheten att kunna få skjuta upp betalningen längre fram i tiden, t.ex. till tidpunkten då någon säljer eller styckar av sin fastighet. Vissa grupper, som pensionärer, kan behöva särskilda betalningsvillkor. Det är även tänkbart att kommunen kan hjälpa till med att förmedla lån.

Vi är inte främmande för att Botkyrka, i för kommunen särskilt viktiga infrastrukturprojekt, går in som medfinansiär med staten. Ett exempel på detta är Förbifart Tullinge och en ny tillfartsled från E4:an till Hågelbyleden.