Med arbetslinjen i fokus

Ur inledningen: ”Sverige har under de senaste decennierna misslyckats på integrationsområdet, vilket framförallt avspeglas i en lägre sysselsättning bland utrikes födda än hos inrikes födda. Orsakerna till det återfinns både i den generella politiken – till exempel att det lönat sig för dåligt att arbeta, men också i den introduktion som nyanlända fått de första åren i Sverige. Introduktionen har ofta varit allt för lång och i alltför liten grad fokuserat på arbetsmarknadsetablering. Att ha ett arbete har stor betydelse för den enskildes möjligheter till självförverkligande, frihet och gemenskap med andra. Resultatet av den misslyckade integrationspolitiken är att Sverige gått miste om värdefull kompetens och förpassat många människor till ett långvarigt utanförskap.”

Ladda ned hela rapporten här