Markförfrågningar från föreningar och samfund

Utifrån Kultur- och fritidsnämndens uppdrag om att göra en kompletterande inventering av behovet av möteslokaler föreslås Samhällsbyggnadsnämnden nu direktanvisa mark för försäljning eller tomträtt till föreningar och samfund.

Detta föreslås, häpnadsväckande nog, ske i huvudsak väldigt bra lägen, där det oftast redan är planerat för olika grader av stadsbebyggelse. I de två tomter som ligger vid Rotemannen-området (inklusive den Gula villan) så har detta skett utan något som helst samråd med berört kommunalt bolag.

Vi ifrågasätter detta utifrån främst två sakliga skäl:

Det ena är att vi har en skriande bostadsbrist. Att då börja direktanvisa mark till föreningslokaler är enligt vårt sätt att se det, helt fel prioritering. Är det något vi ska direktanvisa mark för så är det fler bostäder, i blandade upplåtelseformer.

Det andra är bristen på mark för näringslivsetableringar. Det är minst lika viktigt (som bostäder) att se till att det finns attraktiv mark för företagsetableringar, eller för företag som behöver mer mark för att kunna expandera sin verksamhet. Botkyrka ligger, i ett länsperspektiv, alldeles för lågt på de olika företagsrankingarna, utav flera anledningar. En tillräckligt stor grad av förståelse för vikten av att kunna få mark i logistiskt gynnsamma lägen är en av anledningarna.

För oss moderater så är den rimliga ordningen att föreningarna får förhandla om lokaler ur befintligt bestånd, alternativt att de, om resurserna finns, köper tomter på marknaden.