Mångkulturellt centrum i Fittja – avtal 2011-2014

Den moderata visionen för MKC:s fortsatta verksamhet skiljer sig som bekant ifrån den styrande majoritetens vision. Det är därför omöjligt för oss att acceptera att en stiftelse, som bedriver en verksamhet som borde vara statligt finansierad, ska få en årlig uppräkning motsvarande kommunens nämnder.

En sådan likabehandling med kommunala nämnder är fullständigt främmande för oss när förhållandet snarare borde vara det omvända; en årlig avtrappning av kommunens bidrag till verksamheten. Inte heller bör det ändras i avtalet rörande professorskompetensen, då detta förefaller vara ett sätt att ytterligare kunna tillföra MKC:s verksamhet ekonomiska medel.

Vidare så bör kommunens subvention av lokaler, el, värme m.m. stå specificerad med en summa i avtalet (en summa som för två år sedan var 3,3 Mkr). Bidraget på 5,8 Mkr bör således sammanräknas med lokalkostnaderna.

I vår motion, lagd 2009-06-16, yrkade vi på att det kommunala engagemanget gradvis ska avvecklas eller att verksamheten helt ska inlemmas inom den statliga forskningssfären, såsom t.ex. Stockholms Universitet eller Södertörns Högskola.

Det är inte en kommunal kärnverksamhet att bedriva integrationsforskning.

Vi vill att den årliga ersättningen trappas ned med 10 % och fastställs till 5 241 600 kr alternativt avslå avtalet i sin helhet.