Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2010/2011

Inflytande, delaktighet och synen på den egna framtiden

Resultatanalys av enkätundersökningen ”Lokal uppföljning av ungdomspolitiken” (LUPP) – Botkyrka 2010

Ur inledningen:
LUPP (Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken) är en enkätundersökning som Ungdomsstyrelsen genomför varje år, där intresserade kommuner deltar. Undersökningen utgör en del i Ungdomsstyrelsens regeringsuppdrag som bland annat omfattar att följa upp den nationella ungdomspolitiken lokalt. Under hösten 2010 genomförde Botkyrka kommun en LUPP-undersökning, där samtliga av kommunens niondeklassare fick delta.

Denna rapport analyserar delar av resultaten från enkätundersökningen, där fokus ligger på delaktighet, inflytande samt synen på framtiden bland de unga. Analysen baseras på 599 svar. Synen på framtiden testas mot olika va- riabler, för att kartlägga vilka faktorer som påverkar hur unga i kommunen ser på framtiden.

Ladda ned hela dokumentet genom att klicka här.