Låta arbetslösa städa på allmänna platser?

En Botkyrkabo föreslår, i ett välvilligt och angeläget medborgarförslag, att kommunen ska ”ge arbetslösa möjligheter att arbeta och bidra till den allmänna trevnaden genom att städa på allmänna platser”.

På det senaste kommunfullmäktige lade den socialdemokratiskt ledda majoriteten ett eget förslag om att tillskapa 100-150 resurstjänster som idag inte finns (dvs. inte den öppna arbetsmarknaden). Dessutom feltolkar man nu medvetet förslagsställaren. Denne pekar på att kommunen behöver städas bättre och att fler arbetslösa ska ges möjlighet till jobb – något som troligen många Botkyrkabor instämmer i.

Vi anser att medborgarförslaget bör besvaras, med hänvisning till att det dels
är en arbetsmarknadsåtgärd och att det dels är något som omfattas av att underentreprenörer anställer människor när kommunen upphandlar denna typ av tjänster. Även kommunen själv anställer vid behov för sin egen verksamhet.

I vår flerårsplan föreslår vi, inom ramen för vår Tryggt & Snyggt-satsning, en högre ambition än majoriteten. Med vår flerårsplan skulle alltså fler få jobb inom sektorn.

Medborgarförslaget bör alltså besvaras med hänvisning att det redan idag finns möjlighet för arbetslösa att finna arbete med exempelvis renhållning – förutsatt att kommunen beställer tjänsterna och höjer sin ambitionsnivå.

Jimmy Baker
Yngve RK Jönsson
Stina Lundgren