Lägg inte ner Myrstackens förskola

På kvällens nämndsammanträde drev majoriteten (ihop med Sd och V) igenom nedläggning av Myrstacken. Moderaterna och TUP yrkade avslag.

Vi moderater yrkar avslag på ordförandeförslaget. Detta gör vi av flera anledningar.
För det första, har kommunikationen gällande organisationsförändringen varit
anmärkningsvärd och oduglig då den ej har följt praxisen vid en sådan situation.
Informationsgivningen till föräldrarna var från början obefintlig, personal har inte fått
informera föräldrarna och planen verkar ha varit att klubba igenom en nedläggning i det tysta.
Men även efter att föräldrarna och oppositionen i nämnden blivit medvetna om majoritetens
och förvaltningens ambitioner har det inte blivit någon större ändring. Man fortsätter ignorera
Botkyrkabornas åsikter.

För det andra, saknar de första underlagen såväl vältänkta kostnadskalkyler som en
genomlysande barnkonsekvensanalys. Det är uppenbart att alldeles oavsett invändningar eller
berättigade frågor liksom förslag från föräldrarna har målet varit en nedläggning av
Myrstacken. Nu har ärendet byggts runt just den huvudtesen, att Myrstacken ska läggas ner.
För det tredje, blir detta en marginell besparing, sett till nämndens omslutning, men också sett
till kommunens totala ekonomi. Majoriteten och förvaltningen lägger gärna sex miljoner per
år på en tillfällig lösning i Lysmasken i Fittja, men vill spara in en tredjedel av det beloppet på
att lägga ner Myrstacken.

För det fjärde, en besparing på 1,5 miljoner kronor motsvarar två tjänster på förvaltningen.
Botkyrkas nya kommundirektör pekade ut en effektiviseringspotential på de centrala
förvaltningarna på tio procent (på kommunens analysdagar). Vi håller med, det vore en mer
rimlig effektivisering än att lägga ner Myrstacken.

Tullinge växer, och vi köper argumentet att de olika delarna av Tullinge behöver ha rimliga
avstånd till närmaste förskola. Förslaget att exempelvis bibehålla en del av Myrstacken och
kombinera detta med förskoleklass är ett av flera föräldraförslag som hade varit värda att
kolla närmare på.

För det femte, Botkyrka mittenmajoritet använder inte bara onödigt mycket av skattemedel på
för stora förvaltningar. Man lägger skattepengar på en hel del som är icke-kärnverksamheter.
Exemplen är många men det handlar om bl.a. mötesplatsföreningsbidragen, konsthallar,
cirkussatsningar på Subtopia, nästan tio miljoner kronor till Mångkulturellt Centrum och
mycket annat.

För oss moderater måste kärnverksamheten värnas före valfria satsningar som de ovan. Skola,
vård, omsorg och sådant som underhåll av VA-ledningar och fastigheter måste prioriteras
högst. Det är att värna om välfärden.

Vi föreslår Utbildningsnämnden att avslå ordförandeförslaget och istället ge förvaltningen i uppdrag att hitta motsvarande besparing på att avveckla tjänster på den centrala förvaltningen istället.