Köp av Stockholms Stads mark i Norra Botkyrka

En markaffär där köpeskillingen är 1,6 miljarder kronor och finansieras med ökad upplåning bör samtliga risker tas på största allvar.

Det har, under flera år nu, förts diskussioner mellan kommunen och staden, där kommunen försökt förhandla med staden om ett ”återköp”. Detta har då främst handlat om obebyggd mark, de summor som har diskuterats har pendlat mellan drygt 200 miljoner till som mest 350-400 miljoner kronor. Anledningen har varit att kommunen skulle vilja få rådighet över marken för att kunna förtäta, bygga ut och utveckla kommunen.

Men, till skillnad från de diskussioner även vi i oppositionen varit delaktiga i (se ovan) så går majaoriteten nu fram med ett ”totalpaket” där även bebyggd mark ingår, d.v.s. mark där det står hus på; flerfamiljshus, enskilda hus, radhus osv. Prislappen blir därefter – orimlig.

Ett större problem med det föreliggande ärendet är att tomträttsavgälder beräknas utifrån markpriset och sätts i regel med tioårsterminer. I underlaget redovisas att räntekostnaderna idag går nästan jämnt upp med intäkterna från tomträtterna som är ungefär 1,7 % av markvärdet. Men om räntan går upp (vilket den troligen kommer att göra då ett mer normalt ränteläge borde beräknas någonstans 3-5 %) så kommer tomträttsavgälderna understiga räntekostnaderna.

Svaret på detta problem för majoriteten är en fortsatt kraftig värdeökning för marken. Om så sker så stiger taxeringsvärdena, så att tomrättsavgälderna kommer att överstiga räntekostnaderna.

Många bedömare menar dock att vi har inte bara en bostadsbubbla utan även övervärderad mark, framförallt i storstadsområdena och särskilt i Stockholms län. Det finns en överhängande risk att värdet på marken inte kommer att fortsätta utvecklas i samma takt som tidigare, kanske t.o.m. periodvis kan riskera att sjunka.

Riksbankens räntebana är fortsatt låg och är förlängd med sex månader. Men, Riksbanken har som mål att få upp räntan, vilket gör att så snart världskonjunkturen vänder, så kommer räntan att gå upp. Om det sammanfaller med en lägre utveckling av markvärdet, så stiger inte taxeringsvärdena i det läget tvingas skattebetalarna stå för mellanskillnaden.

Vi moderater är emot en affär där bebyggd mark (radhus, villor, etc.) förvärvas av kommunen, detta då det inte finns något rimligt skäl till att kommunen skall äga enskilda husägares- eller enskilda radhusägares- eller enskilda bostadsrättsföreningars mark.

Vi är däremot positiva till att en affär genomförs där obebyggd, men exploateringsbar, mark förvärvas för att kunna bygga, förtäta, utveckla Norra Botkyrka. Vi är även delvis positiva till att allmännyttan förvärvar den mark som allmännyttan har byggnader på och på en del platser obebyggd mark i direkt anslutning, i syfte att den ska kunna exploateras.

Vi skulle mycket hellre ha sett att avtalet omförhandlades så att de tomter som idag är bebyggda med privatbostäder lyftes ur. Eftersom det i detta läge inte är möjligt att begära en återremiss kvarstår för oss därmed endast att yrka avslag på det liggande förslaget.