Komplettera arbetsgivarstrategin

Kommunens medarbetarenkät visar att det är långt ifrån all personal som menar att det går att förena arbete/karriär med föräldraskap. Dessutom går det att konstatera stora skillnader i hur män respektive kvinnor svarar på frågan. Merparten av kvinnorna anser att det går att kombinera, medan många män svarar att det inte går – eller att man ser problem med att förena arbete/karriär med föräldraskap.

Klicka här för att ladda ner motionen.