Kommunstyrelsens årsredovisning 2018

I Moderaternas budget för 2018 prioriterade vi annorlunda gällande exempelvis verksamhetsbidragen till MKC respektive UBAB. Vi vill som bekant genomföra förändringar gällande föreningsbidragen, där mötesplatsföreningar för vuxna inte ska få några bidrag. Det är barn, funktionshindrade och äldre som bör prioriteras. Vi är fortsatt kritiska även till den nivå som majoriteten anslår till sponsring.

Vi ansåg inte att kommunen skulle lägga 1,4 miljoner kronor på valinsatser (inför 2018), de medlen borde ha använts mer effektivt. Av den summan anslog vi ca hälften. Vi anser fortfarande inte att kommunen behöver anställa så många ”valinspiratörer” (inte heller i EU-valet). De som kommunen anställer bör enbart ge saklig information om ex. när och var man kan rösta. Det finns dåliga erfarenheter från främst valen 2006 och 2010 som vi inte ville uppleva igen, där samhällsinformatörer senare samma dag kunde vara partivalarbetare. Det är en stor risk för manipulation av valresultat och selektiv information kan vilseleda väljaren.

Valdeltagandet gick upp i Alby vilket är positivt, men det är ett misslyckande för kommunens valinsatser att valdeltagandet sjönk i stort sett i hela övriga kommunen.

När vi läser igenom målen kan vi konstatera att en del av dessa verkar vara lågt satta. Där skulle majoriteten behöva fundera över signalvärdet i att ha mer ambitiösa mål.

Den fortsatt höga personomsättningen är oroande. Här finns det mycket att göra inom bl.a. ramen för utskottet Botkyrka som organisation. Särskilt oroande är att kategorin 30–49 år 2016 låg på 11,5 % som ”slutat” men för 2018 ökade siffran till 24 %. Dessutom är även andelen personalomsättning på 19,4% bland nyanställda alldeles för hög.

Att HME-index hamnade på 71 (mot ett mål på 76) misstänker vi beror på att enstaka enheter drar ner helhetssnittet, men det får vi anledning att titta närmare på framöver.

När det gäller servicen ut mot våra uppdragsgivare, skattebetalarna, finns det också en del övrigt att önska. Att endast 53 % (mot ett mål på 65 %) är nöjda med bemötandet från kommunens anställda är underkänt.

Fortsatt är nästan fyra av tio Botkyrkabor otrygga i sin kommundel. Den nya till vänster om mitten majoritetens fokus på trygghetsatsningar är otillräcklig. Bra förslag gynnar hela samhället och här finns Moderata förslag som är fria att låna in på området:

– Fler trygghetskameror även i Södra Botkyrka
– Fler utbildade ordningsvakter, gärna i patrullerande team
– 24 timmars policy för åtgärd mot allt klotter och all vandalisering
– Bättre belysning på exempelvis gångvägar, parker och allmänna platser.
– Samhällsplanering med utfornmingsfokus på trygghet

Ser vi till kommunstyrelsens totala driftbudget anser vi att en ökning på 22 miljoner kronor mellan 2016 och 2018 är alldeles för mycket. Det finns ytterligare effektiviseringspotential.

Stina Lundgren (M)
Willy Viitala (M)
Kia Hjelte (M)
Yngve RK Jönsson (M)