Kommunstyrelsens aktivitetsplan för värdegrund och strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka

Inledningsvis vill vi framhålla att flertalet av de föreslagna aktiviteterna i planen måste betecknas som vaga och det är därmed oklart vad det är som rent konkret ska hända som är till nytta för såväl kommunen som skattebetalarna.

Risken överlag för den här typen av strategier är att de stannar på kommunledningsförvaltningen och chefsnivån på förvaltningarna. Erfarenheterna från den interkulturella strategin har varit tydliga. Den fungerade för förvaltningsledningar och den politiska majoriteten att prata om på Almedalsveckor och i debattartiklar, men ute i kommunens verksamheter och för Botkyrkaborna själva har återbäringen på investerade skattemedel varit nära noll. Det finns ingen anledning att tro att denna får ett bättre öde.

Vidare bör framför allt tre saker i Strategi för ett jämlikt Botkyrka (s. 12) ifrågasättas:

Den första är att ”vi vill att Botkyrka ska vara…en interkulturell plats”. Det är nog dags att Botkyrka överger interkulturalitetsbegreppet för ett förhållningssätt som ställer högre krav på individers integrering i majoritetssamhället. Detta framför att majoritetssamhället ska förväntas kompromissa sig med minoriteteters särkrav. Dit hör bland annat sådant som separata badtider och slöjor på minderåriga barn, som bägge är exempel på en anakronistisk syn på kvinnor/flickor.

Det andra är att ”alla ska ha samma mkt att forma samhället”. Nej, alla kan inte ”ges” samma makt att forma samhället, om det inte är erläggandet av ens röst i allmänna val som avses här. Något annat är orealistiskt.

Det tredje är att Botkyrka ska vara en plats där alla har förutsättningar som främjar jämlika livsvillkor. Vi ser hellre att vi använder begreppet ”livschanser” som även står med under den andra punkten på s. 12. Alla ska ha samma chanser att ta sitt egenansvar och utbilda sig och göra något av sitt eget liv. Att accentuera specifikt ”livsvillkor” är hemmahörande i en socialistisk tolkningsbild och är inte något vi kan stå bakom.

Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)