Kommentarer till kommunens delårsrapport 2

Vi ställer oss direkt avvisande till att medge tilläggsanslaget på över 800 000 kronor till Mångkulturellt Centrum. Det är inte skattekollektivets uppgift att kompensera centret för att det inte mäktar med att generera tillräckliga intäkter (och därigenom få stora underskott, som i sin tur har urholkat det egna kapitalet). MKC kommer inte heller i år att vara i närheten av det budgeterade överskottet på 659 740 kronor, ett överskott som var tänkt att användas för att återställa det egna kapitalet. MKC bör snarare se över sin egen kostnadsbild och förslagsvis justera personalkostnaderna för att få en ekonomi som ökar möjligheterna att kunna generera en budget i balans under de närmaste åren.

I Utbildningsnämnden är det samma skolor som uppvisar ett underskott, precis som att det är samma skolor som år efter år ligger i botten när det gäller skolresultaten och behörighetsgraderna.

När det gäller underskottet för Subtopia (under UBAB) härrör detta sig mycket till att kommunen har stängt av den stora grusade besöksparkeringen (mittemot den blåa armen). Märkligt nog görs det undantag vid Alby Moskés sammankomster. Detta problem behöver snarast få en lösning. Ytan borde kunna avgiftsregleras, för såväl boende, besökare till klustret och andra. På sätt kan man lättare komma åt den problematiken som fanns kring ytan tidigare.

Det är för oss tveksamt om investeringen i en cricketplan (för 9+2 Mkr) är den mest angelägna att göra, sett till det eftersatta behovet på andra håll i kommunen. Vidare ställer vi oss undrande till hur läktaren går in under ”inventarier”.

Det ser även ut som att kommunen inte kommer att mäkta med att genomföra hela den för helåret budgeterade investeringsvolymen.

Vi har i ett tidigt skede, i olika sammanhang, pekat på att rivning av Allégården och nybyggnation på annan plats skulle vara att föredra. Då hade vi kunnat använda tomten till exempelvis bostäder istället. För varje ny tur och fördyrande av det hela ser vi ut att få mer rätt, även sett till slutlig totalkostnad.

Det kan vidare enkelt konstateras att Socialnämndens utstickande (prognosticerade) underskott i huvudsak härrör från kostnader kopplade till effekter av det nationella flyktingmottagandet.

Den högst marginella ökningen i valdeltagandet bör nog inte betecknas som en framgång, med tanke på vilka resurser kommunen lägger på att öka valdeltagandet. Därtill kvarstår vår skepsis mot valinformatörerna, inte minst i ljuset av Uppdrag Granskning.