Jämlikhetsdata och identitetsvänsterns obehagliga debatt

Vi moderater är emot insamlandet av jämlikhetsdata som verktyg mot diskriminering. Registrering av ”raser” och trostillhörighet, oavsett om det påstås ske anonymt, är inte något som vi bör återgå till i Sverige. Det är på goda grunder som de samiska-, romska och judiska grupperna är emot hela projektet. Något som inte alls tycks bekymra den politiska majoriteten. För de vet förstås bättre.

Polisens uppmärksammade ”Z-register” är ett annat exempel på hur den här typen av data kan riskera att hamna på fel spår, även om syftet kanske är gott från början. Vi vill inte medverka till framtagandet av jämlikhetsdatapiloten, då det riskerar att bli som att öppna Pandoras ask. Hur kan Botkyrka verkligen garantera att registret förblir anonymt? De datasystem eller datorer som inte går att hacka har ännu inte uppfunnits.

Det första problemet är rastänkandet i sig, den s.k. identitetpolitiken. Vi moderater vill se alla som individer och inte först och främst som ”muslim” eller ”afrosvensk”, som de rödgröna partierna och deras meningsfränder inom den intellektuella vänstern vill.

Majoriteten argumenterar för att man genom jämlikhetsdata kan åskådligöra problematiken och sedan kunna ”agera”. Det är även något som jämlikhetsdatarapporten föreslår. Genom insamlandet av uppgifter om till exempel ”rastillhörighet” eller trosuppfattning, vill majoriteten, på ett bättre sätt än idag, få verktyg att belysa den påstådda strukturella diskrimineringen gentemot främst rasifierade personer.

Detta är en målsättning som känns igen från s. 17 i skriften ”Vad är jämlikhetsdata” som på uppdrag av tjänstemän på KLF har producerats av Mångkulturellt Centrum av den tydligt vänsterextremistiska (tidigare AFA) forskaren Tobias Hübinette :
”…det är önskvärt att även dessa kartläggningar följs upp och kopplas till tydliga mål i mångfalds- och åtgärdsplaner som inbegriper konkret och kvantifierad förändring. Det räcker alltså inte att bara konstatera att vissa grupper är underrepresenterade…”

Vi är, till skillnad från exempelvis Vänsterpartiet och Miljöpartiet, emot införandet av kvotering eller positiv särbehandling på basis av exempelvis hudfärg, eller med extremvänsterns terminologi, ”ras” och ”rasifiering”.

Den vägen är en oframkomlig väg för oss moderater, vi vill att tjänster tillsätts efter meriter. Det faktum att man går till en moské på fredagarna eller har sitt ursprung i ett utomeuropeiskt land är ingen ”merit”. Inte heller om man går till kyrkan på söndagar.

Rasregister, eller själva användandet av begreppet ras, är något Sverige borde lämna bakom sig. Det Rasbiologiska institutet i Uppsala är en mörk fläck i Sveriges historieböcker och det är för oss obegripligt och historielöst att försöka återuppväcka den terminologin. Detta alldeles oavsett om syftena skiljer sig åt.

Denna fråga hanterades och sattes igång, utan formella politiska beslut eller offentlig debatt. Även nu föreslås ärendet stanna i kommunstyrelsen, vilket vi anser vara tveksamt. Detta ämne förtjänar en öppen och publik debatt.

Eller är majoriteten oroliga för att även detta projekt inte skulle falla i god jord hos de flesta av Botkyrkaborna?

Vi är även tveksamma till den organisation som kommunen har direktupphandlat ett av sina kunskapsunderlag från, nämligen Get Educated. Den drivs av Kitimbwa Sabuni och Fatima Doubakil. Två personer som står långt till vänster och bägge drivs av en tydlig anti-sekulär agenda. Det finns otaliga debattartiklar och uttalanden i social medier från bägge där man t.ex. hyllar Usama Bin Laden som en hjälte, vill införa kvotering och positiv särbehandling, vill se slöjor på nyhetsuppläsare, möjliggöra islamiska banklån, samt att staten ska ingripa om man exempelvis skämtar om islam (Lars Vilks och Charlie Hebdo är kända exempel) o.s.v.

Sabuni företräder dessutom Afrosvenskarnas Riksförbund i olika sammanhang och har kopplingar till studieförbundet Ibn-Rushd.

Doubakil är talesperson för MMRK (Muslimska mänskliga rättighetskommittén).

MMRK har bl.a. bjudit in Munir Awad på engagemang, en dömd islamistisk terrorist .

Rashid Musa, som är ordförande för Sveriges Unga Muslimer och arbetar för Ibn-Rushd, vägrade i direktsänd TV ta avstånd från Islamiska Staten.

Ordförande för Ibn-Rushd är Mustafa Omar, som uteslöts ur Socialdemokraterna. Omar, som har kopplingar till Muslimska Brödraskapet.

Idag driver Tobias Hübinette, tillsammans med Kitimbwa Sabuni och Fatima Doubakil, ”Team Jämlikhetsdata” inom ramen för studieförbundet Ibn-Rushd. Detta med stöd av utländskt kapital, i syfte att försöka ”sälja in” jämlikhetsdata till Sveriges kommuner, bl.a. via SKL .

Samtliga personer ovan, men även ytterligare personer, som ex. Helena Benaouda, Zaynad Ouhabi, Mehmet Kaplan och Mohamad Ben-Maklouf (tidigare ordförande för Sveriges Unga Muslimer ) ingår i eller har olika kopplingar till varandras organisationer. Agendan är tydlig, muslimer och afrosvenskar är diskriminerade och ska hjälpas genom kvotering och en gradvis anpassad lagstiftning. Här är religiöst motiverade förslag som t.ex. separata badtider och halalkött i skolan ytterligare komponenter i den ovannämnda agendan.

I skriften framhålls att detta är det första projektet av sitt slag i Sverige. Problemet är att hela terminologin, tänkandet och forskningen kring och bakom jämlikhetsdata är så utpräglat extremvänster, så att stora delar av den traditionella arbetarrörelsen troligen inte kan förlika sig med det hela. Fråga exempelvis Aida Hadzialic (S), som menar på att allt detta är en del av en obehaglig debatt. Vi håller med det socialdemokratiska statsrådet om att debatten är obehaglig. Hon får även uppbackning av vänsterdebattören och opinionsbildaren Daniel Suhonen (S) .

Skulle majoriteten dessutom ens våga fråga Botkyrkaborna, eller landets övriga invånare skulle nog de allra flesta fråga sig vad Botkyrka håller på med. Vi ställer oss därför frågande till hur Botkyrkas annars ganska så kloka socialdemokrater och kommunens högsta tjänstemannaledning kan låna sig till och sanktionera detta?

Varför Miljöpartiet i Botkyrka gör det förstår nog alla.

Vi moderater engagerar oss inte i frågor som mänskliga rättigheter och likabehandling och är inte aktiva i Unesco LUCS, eller pådrivande i Mångkulturellt Centrum eller i Demokratiberedningen, för att, stillatigande, släppa igenom insamlandet av jämlikhetsdata, införandet av kvotering eller samverka med organisationer med en tydlig vänsterpolitisk och anti-sekulär agenda.

Parallellt med detta förbereder ett team med andra forskare, med bl.a. MKC:s Edda Manga i spetsen, en forskningsansökan till Vetenskapsrådet kring jämlikhetsdata. Hon är, lindrigt uttryckt, kritisk till Botkyrka kommuns upplägg, då hon menar ”att Botkyrka kommuns tänkta insamlingsmetod, där människor anonymt får kategorisera sig själva, inte alls kommer att mäta det kommunen vill”.

Vi har svårt att överhuvudtaget förlika oss med ”jämlikhetsdata” – men varför vill inte den styrande majoriteten vänta med detta projekt tills alla frågetecken är uträtade och metoderna är tydligt evidensbaserade?

Jimmy Baker (M)
Kommunalråd