Ja till utveckling av Tumba Skog/Rödstu Hage

Bostadsbristen är stor i Botkyrka och i hela Stockholmsområdet. Många tvingas stå i årslånga köer för att överhuvudtaget få en bostad, oavsett läge. Stockholm är också hela Sveriges tillväxtmotor men det finns tecken som tyder på att tillväxttakten hotas just beroende på bristen på bostäder. Botkyrka kommun har också konsekvent, sedan 1995, haft en negativ skattekraftsutveckling vilket även påverkar den kommunala ekonomin negativt. Skall denna trend brytas behöver Botkyrka fler skattebetalare som väljer att flytta till Botkyrka.

Området mellan Tumba och Salem, nära Segersjö och invid Uttran, tror vi är ett utomordentligt bra läge att bygga nya bostäder. Även om just den aktuella marken idag är obebyggd så kan den, p.g.a. dess läge, inte fullt ut anses vara ”jungfrulig mark” då den angränsar till befintlig bebyggelse. Det stämmer också väl överens med de intentioner som finns i den nyligen antagna översiktsplanen, som är tydlig med att vi i första hand skall förtäta i områden där det redan finns bebyggelse och med närhet till kommunikationer. Vi anser att området uppfyller båda dessa parametrar.

Det är också glädjande att en privat aktör är villig att bygga hyresrätter i Botkyrka. Vi vill gärna se att vi i detta område – precis som i alla våra kommundelar – får en bra mix med olika upplåtelseformer och ser positivt på möjligheten till s.k. ”stadsradhus” jämte flerfamiljshus. Vi skulle också gärna se att det i området även görs möjligt för avstyckningar av enskilda tomter för såväl villabebyggelse som flerfamiljshus med ägarlägenheter. En ”bonus” vore även om det blev möjligt med avstyckning av tomter för flerfamiljshus där den egna allmännyttan också kan bygga en del bostäder i egen regi.

Självklart är det viktigt att man i denna fas ser över trafiklösningar, buller och eventuella nya tillfartsvägar.

Vi är övertygade om att en mix av ägande- och upplåtelseformer bidrar positivt till den socioekonomiska utvecklingen, likväl som att det är positivt för enskilda medborgare som i samma kommundel kan göra bostadskarriär. Man kan då exempelvis som ung gå från hyresrätt till bostadsrätt eller äganderätt, men även en äldre medborgare kan t.ex. enklare sälja sitt ägda boende och istället hyra en lägenhet.

Vi är också mycket positiva till det faktumet att vi får fler hyresvärdar i kommunen, något vi jobbat aktivt för under många år. Det innebär ett större utbud av bostäder för såväl våra befintliga som nya medborgare. Det är även bra att de nuvarande hyresvärdarna blir utsatta för en konkurrenssituation – vilket verkar positivt på utvecklingen.

Det är samtidigt viktigt att värna och utveckla Rödstu Hage som plats för idrotten. Vi ser gärna att man i detta projekt tidigt väver in behovet av att rusta upp och utveckla idrottsplatsen. Det är viktigt att den naturligt smälter in i omgivningen, och då inte i första hand av nostalgiska skäl, utan snarare för att fler medborgare i närheten och ett bättre fokus på folkhälsan medför att behovet av bra och lättillgängliga idrottsplatser ökar.

Jimmy Baker
Kia Hjelte   
Stina Lundgren
Yngve RK Jönsson