Inrätta en kommunal äldreombudsman

Äldreomsorg (hemtjänst, vård-och omsorgsboende, och andra former av omvårdnad och service till äldre personer) är en av kommunens kärnverksamheter, precis som exempelvis skola och barnomsorg. Den dag när vård, omsorg och hjälp behövs i en människas liv ska den vara av god kvalitet och ges med omtanke av kunnig biståndsbedömare och vårdpersonal.

Trots ett fokuserat kvalitetsarbete och värdighetsgarantier är många personer i Botkyrka kommun mindre nöjda med den omsorg och vård de erbjuds.

Vi kan se det dels genom egna brukarundersökningar, dels genom de olika jämförelsetal som finns (SKL:s Öppna jämförelser, Socialstyrelsens Nöjd-Kund-Index och Palliativregistret bl.a.).

Det finns också många överklaganden gjorda till olika instanser gällande biståndsbeslut.

Vi anser därför att Botkyrka kommun borde inrätta en Äldreombudsman, som ska vara knuten till kommunledningen på samma sätt som Barnombudsmannen.

Till Äldreombudsmannen kan den äldre, eller dennes anhöriga, ställa frågor och komma med synpunkter, förslag eller klagomål. Det finns en bestämd person att ta kontakt med – det blir tydligare så. Äldreombudsmannen ska också informera och vägleda i frågor om äldrevård och omsorg.

Många äldre människor är i dag mycket oroliga för hur livet ska gestalta sig när åldern, sjukdomarna och orken gör att man inte klarar sig utan kommunal hjälp.

Vi vill  ge kommunstyrelsen i uppdrag att låta inrätta en Äldreombudsman.

Kia Hjelte (M)