Information från Tekniska nämnden

Slutredovisning av Malmsjö skola

Projekteringen började 2008, upphandlingen 2009 och byggnation av skola samt förskola 2010. Skolan var  färdig till skolstarten januari 2010. Kostnad 248 miljoner kronor –  inom budget.

Vi fick problem med idrottshallen beroende på felkonstruktion av takbalkarna. Eftersom konstruktör och entreprenör inte kom överens kring vem som har gjort fel, gjordes ett avtal med parterna att de skall svara för kostnaden på det uppkomna felet. Därefter har kommunen åtgärdat felet och kommer att debitera den som har gjort fel.

Malmsjö skola är ur miljösynpunkt väl genomtänkt, man har bergvärme, solceller och fjärvärme. Man försöker att styra upp så att man kan utnyttja mer sol- och bergvärme.

Framåtsikt 2014 – 2017

Förvaltningen har gjort ett väl genomarbetat förslag till plan. Det finns ett flertal åtgärder som vi tidigare har föreslagit som finns med i framåtsikten:

• Sammanslagning av VA-enheten och VA-driften
• Ökade reinvesteringar i VA-nätet
• Återställande av Segersjö vattenverk
• Ökning av det planerade underhållet av ex. fastigheter

Lennart Lundell – 2:e vice ordf.