Inför Storvretsmodellen i alla skolor med en liknande problematik

Som alla kommer ihåg gick Skolinspektionen in i styrningen av skolan i januari 2019, mot bakgrunden efter många års vanskötsel av enheten. Vid denna tidpunkt sökte två skickliga personer till kommunen och tog över ledningen av skolan i egenskap av rektorer under begränsad tid.

Problembeskrivningar som uppmärksammades var att elever hade tagit över och det saknades ordning i korridorer och klassrum. Kränkningarna var vanligt förekommande och följdes inte upp tillräckligt. Extrapersonalen i skolan jobbade bara med att försöka begränsa problemeleverna. Därtill framkom att det fanns flera elever i femte klass som inte ens kunde läsa och skriva. Mycket av detta verkar bero på de låga förväntningarna och att det i lärarkollektivet fanns en kultur av att eleverna ursäktades med diagnoser, föräldrars missbruk, fel gatuadress och annat.

Rektorerna berättade om att de vände skolan genom ett fast och bestämt ledarskap, ett fokus på grunderna och strukturerna samt den allmänna ordningen. Bland annat kallas alla elever in på enskilda samtal om och om igen efter skoltid tills de felaktiga beteendena har upphört. Storvretskolan fick senare grönt ljus av Skolinspektionen och läget såg betydligt ljusare ut.

I Moderaternas budget för 2021 återfinns målet att införa en mer disciplinär modell likt Storvretskolan och Jensen Kvarnsjön i samtliga kommunala skolor som har ordningsproblem och påverkad trygghet och studiero. Till en ökad disciplin i skolan bör föräldraansvaret alltid betonas som en nyckelkomponent.

Den 26 september 2019 ställde jag en enkel fråga till Utbildningsnämndens ordförande om han var villig att låta rektorerna på Storvretskolans framgångsrecept bli modell för övriga skolor med liknande utmaningar i kommunen. Trots ett jakande svar har detta lyst med sin frånvaro.

Två år har snart gått sedan Skolinspektionen tog över Storvreten och än har vi inte sett implementering av nya rutiner och strukturer i skolor där behovet finns. Därför föreslår vi i en motion att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en Storvretsmodell som helt eller delvis ska implementeras i samtliga kommunala skolor med ordningsproblem, otrygghet och studiero.

Willy Viitala (M)
2:e vice ordförande Utbildningsnämnden