Inför ett motprestationskrav för försörjningsstöd!

Som det är i nuläget är personer upp till tjugofem år, och får försörjningsstöd, möjliga att kräva en motprestation av. Vi tycker att det är rimligt att arbetslinjen ska gälla alla (även de över tjugofem år) som är arbetsföra, friska och får försörjningsstöd. Den som är bidragsberoende är ofri och har begränsade möjligheter att välja i livet. Det är därför av yttersta vikt, sett ur den individuella frihetens perspektiv, att fler lämnar bidragsberoendet för att kunna övergå i arbete.

Det kan röra sig om att dels tydligt kräva jobbsökande aktiviteter likväl som att man får utföra enklare arbetsuppgifter 5-10 timmar i veckan. Det kan röra sig om samhällsinsatser och ska i första hand vara arbetsuppgifter som idag inte annars utförs i en tillräcklig omfattning. Givetvis ska inte dessa arbetsinsatser vare sig konkurrera ut riktiga jobb eller motsvara en heltidssysselsättning.

Syftet kan delvis liknas vid nuvarande Fas 3-aktiviteter. Det positiva med motprestationskravet är dels att det är en vinst för samhället, dels (och framförallt) en vinst för den enskilde. Den enskilde får ett socialt sammanhang i mötet med andra människor, samtidigt som denne får något betydelsefullt att göra, vilket inte bara ökar en framtida anställningsbarhet utan även minskar den negativa psykiska utveckling som en långvarig passivitet medför.

Vi är medvetna om att ett lagförslag kan komma att läggas under mandatperioden där motprestationskravet ska vara tvingande för samtliga kommuner. Vi vill därför att Botkyrka redan nu ser över möjligheterna att visa vägen genom att utarbeta en modell så att införandet kan ske snabbt och smidigt när lagförslaget passerat riksdagen.

Kommunen skulle t.ex. kunna lista interna arbetsuppgifter som behöver göras, låt oss kalla det ”bristjobb”. Man kan vidare sätta en rimlig timtaxa på arbetsuppgifterna. Då skulle en person med ekonomiskt bistånd kunna behålla den intjänade timersättningen jämte det aktuella biståndet under t.ex. maximalt ett år. Således uppstår det därigenom ett naturligt incitament till att ta erbjudna lämpliga arbetsuppdrag. Genom förslaget förstärker vi individens möjligheter att komma in i den reguljära arbetsmarknaden och därigenom återfå ordningen i sin ekonomi

Då socialförvaltningen i Botkyrka nu också kopplar aktiv skuldrådgivning till varje ny ansökan om ekonomiskt bistånd så får vi flera viktiga bitar på plats. Med skuldrådgivning, krav på arbetsträning/kommunjobb, ett aktivt arbetssökande kopplat till ansökan/beviljande av ekonomsikt stöd/bidrag, så får fler Botkyrkabor fler verktyg och större möjligheter till framgång och egen självförsörjning,