Highlights från Valnämnden

Så här året före supervalåret 2014 då vi skall genomföra hela 5 val vid två olika tillfällen (vilket torde vara historiskt rekord) börjar den annars kanske anonyma Valnämnden vakna till och träda fram i rampljuset. Nämnden har vid sitt vårsammanträde behandlat bland annat följande ärenden:

4 nya valdistrikt nästa år

Valdistriktens storlek regleras i Vallagen och en översyn av dem görs inför varje val eftersom ju innevånarantalet hela tiden förändras. Vi kommer att ha samma valdistriktindelning både vid Europaparlamentsvalet i maj och de övriga valen i september. Vi har idag 44 valdistrikt, och dessa kommer nu att utökas till 48, dvs det blir 4 nya.

Förändringarna är i huvudsak följande, där 4 distrikt har delats på grund av att de helt enkelt blivit för stora:

– Tullinge villastad delas upp i två distrikt
– Tullinge lanthem delas upp i två distrikt
– Norra Tumba delas upp i två distrikt
– Grödinge landsbygd delas upp i två distrikt.

Inga kandidater på valsedlarna tjänstgör som röstmottagare

Valnämnden har vidare beslutat att från och med 2014 inte använda kandidater på valsedlarna som röstmottagare. Bakgrunden till detta är att en diskussion har förts om röstmottagare som är allmänt kända som representanter för ett visst parti skulle kunna påverka väljarna i vallokalen enbart genom sin närvaro där. Väljarna har rätt att känna sig trygga med de röstmottagare som de möter i vallokalerna. Om röstmottagaren finns på någon av valsedlarna kan väljaren känna tvivel för om valförrättningen genomförs på ett korrekt sätt. Med de rutiner som redan idag används vid röstmottagningen är dock sådana misstankar inte befogade. Valnämnden anser ändå att det räcker med att misstanken kan uppstå hos väljaren för att från och med nästa val avstå från att anlita kandidater på valsedlarna som röstmottagare. Denna princip har tillämpats i några andra kommuner vid tidigare val och med goda erfarenheter av det.

För övriga arbete med valet där kandidaterna inte möter väljarna i vallokalen finns det dock inget hinder för medverkan!

Tydliggörande av ansvaret för valsedlarna

Enligt Vallagen har röstmottagarna ansvaret för de partimarkerade valsedlarna (utan kandidatnamn på) medan partierna får lägga ut sina egna namnvalsedlar. Detta har ibland lett till oordning och omflyttning av olika partiers valsedlar vilket är mycket otillfredsställande. Beslut har nu fattats att det är röstmottagarna som har det totala ansvaret för samtliga valsedlars utplacering . Partierna ges möjlighet att i god tid före valet lämna sina valsedlar vill Valnämndens kansli för distribution till vallokalerna. Det blir således enbart röstmottagarna som får gå fram och flytta och komplettera bland valsedlarna. Därigenom minskas springet runt valsedelsställen, ordningen där blir bättre och obehörigas närvaro vid valsedelsställen elimineras.

Detta innebär också att röstmottagarna får ytterligare en arbetsuppgift, men detta uppvägs mer än väl av fördelarna med det nya systemet.

Valnämndens uppgift är att genomföra valen på ett så bra sätt som möjligt och i enlighet med gällande författningar, varför det sällan uppstår politiska meningsskiljaktigheter i nämnden. Alla dessa beslut som nämns här har fattats i politisk enighet.

Ulf Hjalmarsson (M)
2:e vice ordf. i Valnämnden