Har dialogforum spelat ut sin roll?

Dialogforum, som idag finns i alla kommundelar, har svårt att engagera medborgarna i kommunen. Ungdomar och olika minoritetsgrupper lyser med sin frånvaro. Den engagerade medborgaren är oftast en äldre, återkommande majoritetssvensk. Dialogforums representativitet är med andra ord låg. 

Det framgår när, man tar del av minnesanteckningarna från dialogforums möten, att medborgarnas deltagande i dialogforum varierar men generellt sett är lågt. Någon samtalsdemokratiskt inspirerande mötesplats, där medborgare möter politiker och tjänstemän och där synpunkter och förslag ventileras, har dialogforum inte blivit.

Vi kan heller inte se att de nya och reviderade riktlinjerna (som majoriteten har tagit fram) på något sätt skulle kunna ändra på detta, vare sig det handlar om nya mötesplatser, eller kommunikation utåt i form av ökad annonsering i lokalpress eller genom personliga nätverk som skrivelsen föreslår. Vi motsätter oss även de ökade anslag (skattepengar) som majoriteten vill tillskjuta.

Moderaterna menar att det redan idag finns andra vägar för medborgarna att få kontakt med kommunens politiker och tjänstemän. Utöver självklarheter som direkta möten, telefon, e-post, bevista öppna nämndsammanträden och dylikt så kan kommunen alltid med fördel inhämta synpunkter från medborgarna via till exempel samrådsförfaranden, webbpaneler eller enkäter.