Hanteringen av Kagghamra väcker flera frågor

Branden i ett sopberg vid Kagghamra startade i början av november 2020 och släcktes, men blossade upp igen i december och brinner ännu. Den tjocka och giftiga röken äventyrar miljön och Botkyrkabornas hälsa och den har även letat sig utanför kommunens gränser. Tyvärr beräknas släckningsarbetet pågå i flera veckor till. Av den anledningen har vi ställt en interpellation med flera frågor till nästa Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun.

  • Hanteringen väcker flera frågor! säger oppositionsrådet Stina Lundgren (M) oroande.
  • Om Kommunstyrelseordförande Ebba Östlin hade engagerat sig i situationen och därmed varit informerad om innehållet av släckvattnet då hade Krisledningsnämnden (KLN) troligen aktiverats mycket tidigare. Situationen om den ”undanhållna rapporten” från tjänstemän hade nog inte skett och man hade kunnat fatta bättre och snabbare beslut i KLN. Varför höll kommunstyrelseordförande inte sig uppdaterad med fakta som fanns?
  • Vi väntar ännu på testresultat från de norska forskarna gällande flyktiga organiska ämnen (VOC)- vad är det som dröjer? Den utdragna tiden gör att man undrar om det är något som försiggår igen bakom kulisserna.
  • Hur skyddar kommunen de drabbade medborgarna, djuren och miljön? De är utsatta och har en ohållbar situation som kräver akut hjälp. Vad väntar kommunstyrelseordförande på? 

    Den fördröjande hanteringen och undanhållande av viktig information påminner mer om något som sker i ett U-land, samtidigt som Botkyrkabornas hälsa riskeras då de vare sig fått viktig information i tid eller vet vart man ska vända sig för att få hjälp.

Kommunen har ett ansvar och det kommer genom:

Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Definition

4 §   Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller en region. Lag (2019:925). Källa: Riksdagen

Stina Lundgren (M), Oppositionsråd i Botkyrka kommun