Handbok för samverkan mellan kommunen och sociala ekonomin/idéburna organisationer (SE/IBO)

Ur inledningen:
”Den kommunala verksamheten styrs genom den representativa demokratin och de politiskt valda ombuden som fastställer kommunens uppdrag. När ideella och frivilliga organisationer i det civila samhället engagerar sig i sam-hällsutvecklingen utgör de en del av demokratin som brukar kallas deltagar-demokrati.

Den sociala ekonomin/idéburna organisationer (SE/IBO) är ett samlingsnamn för alla frivilliga och ideella organisationer samt sociala företag. Ett sätt att definiera social ekonomi kan lånas från en statlig rapport om den tredje sek-torn från 1999.”

Laddda ned handboken här