Hågelbyområdets framtid bör även innehålla bostadsbyggande

Moderaterna ser fram emot möjligheten att utveckla hela Hågelbyområdet. Men vi skulle också vilja få in tanken på bostäder i blandade upplåtelseformer i nära anslutning till Hågelby, strax nordväst om det som kallas för område 1 och 2. Exempel från andra kommuner gör gällande att intäkter från bostadsexploateringar kan användas för att kunna genomföra andra projekt. Ett exempel på detta är Artipelag på Värmdö, där intäkterna från bostadsexploateringarna gjorde det möjligt att delfinansiera utvecklingen av verksamheten.

Vi stod, i kommunfullmäktige, bakom att anordna en markanvisningstävling i syfte att kunna utveckla hela området. Resultatet av den processen kan komma bli mycket viktigt och positivt – för hela kommunen.

När det gäller själva Hågelbyparken finns det ett stort behov av upprustning av ex. byggnader och murar. En utveckling av området skulle ta ännu större resurser än så i anspråk. Det kan bl.a. komma att handla om en ny väganslutning från Eriksbergs industriområde.

För att finansiera och/eller delfinansiera de behoven skulle vi se positivt på planerandet för nya bostäder med närhet till sjön Aspen; villor, radhus och terrasserade lägenheter som använder sig av det idealiskt kuperade och sjönära landskapet. Botkyrka behöver fler som flyttar till kommunen som förstahandsval och den här typen av sjönära område kommer att locka personer som kommer att bidra till att försärka såväl skatteunderlaget som skattekraften.

Området som i första hand borde vara aktuellt är mellan Hågelbyparken, Eriksbergs industriområde och Ekholmens naturreservat, vid Aspen.

Jimmy Baker
Kia Hjelte
Yngve RK Jönsson