Grödinge är en egen kommundel och ingenting annat!

Vi moderater kan konstatera att vi saknar Grödinge- och landsbygdsperspektivet i kommunens planer för stärkt områdesutveckling. Grödinge/Vårsta försvinner in i Tumba med det som klubbades i kommunfullmäktige 27/9, medan exempelvis Hallunda/Norsborg specificeras med två kommundelsnamn. Moderaterna, som enda samlat parti, yrkade avslag på detta och att vi även fortsättningsvis ska använda namnet kommundelar (och inte ”stadsdelar”).

Redan i ärendet om ”Sammanläggning av Botkyrka och Grödinge kommuner” från 1969, inför kommunslagningen 1971, fastställdes ett antal punkter som inte har respekterats. Vid utbyggnaden av Vårsta skulle ett äldreboende byggas (det står inte, ca 50 år senare, inte på plats än). Bygdeskolorna skulle bevaras (de lades ner). En idrottsplats skulle anläggas (det finns inte ens en fullstor fotbollsplan och Grödingevallen ligger i träda). Därtill tillhör Grödinge församling Strängnäs stift och inte Botkyrka församling, Stockholms Stift (dit Tumba hör).

Det som ofta glöms bort i den kommunala organisationen är att det finns ett särskilt perspektiv att ta hänsyn till. Ett stort fokus ligger ständigt på våra tätbebyggda delar och på våra miljonprogramsområden.

Men kommunens största geografiska del är landsbygd. Grödinge (och Vårsta) har andra utmaningar och andra frågor som behöver få ett ökat utrymme i kommunen. Vi har därför lagt en motion att det inrättas ett landsbygdsråd. Detta bör kunna utgöras av såväl representanter för politiken som för vanliga Grödingebor (markägare, företagare, pensionärer och vanliga löntagare). Rådet bör kunna fungera som såväl beredande- som remissinstans.

Frågor som kan vara aktuella för landsbygden, i jämförelse med t.ex. Tumba är bl.a. trafiken genom Grödinge, VA-utbyggnad + anslutningsavgifter/särtaxor, principer för beviljande av bygglov och strandskyddsdispens samt principer kring markägarnas rådighet kontra kommunala behov.

Vi skulle därför velat ha sett att förslaget för stärkt områdesutveckling i en högre grad skulle ta hänsyn till och därefter inarbeta de perspektiv som är aktuella för Grödinge/Vårsta.

Men det är uppenbart att Grödinge, och det som gör kommundelen så speciell, inte är något som engagerar den nya majoriteten särskilt mycket (S+MP+KD+L+C).

Stina Lundgren (M) 
Oppositionsråd, Vårstabo

Willy Viitala (M)
Vice gruppledare, Tumbabo