Genomför en jämställdhetsanalys av samtliga föreningsbidrag

PRESSMEDDELANDE 2015-10-29

Genomför en jämställdhetsanalys av samtliga föreningsbidrag

För en tid sedan genomfördes en genomlysning över flickor och pojkars möjligheter att delta i idrott, hur resurserna fördelades osv. Denna genomlysning fick till följd att kultur- och fritidsförvaltningen erbjöd idrottsföreningar ett förhöjt föreningsstöd för idrotter för flickor. Man konstaterade att pojkar fick betydligt mer resurser än flickor, detta p.g.a. ett strukturproblem – nämligen att de flesta idrottsföreningarna prioriterade pojkidrotten (traditionella boll-/lagsporter) högst.

Den sneda könsfördelningen förefaller dessutom öka enligt vad som anges i Södertörns nyckeltal: Pojkar 66% 2014 mot 34% för flickor, 2012 var siffrorna 63% för pojkar och 37% för flickor. Moderaterna och Folkpartiet har därför lagt en motion om att låta genomföra en jämställdhetsanalys av samtliga föreningsbidrag samt att man tar fram ett förslag på modell för hur föreningsbidragen ska utbetalas – där jämställdhet blir en viktig parameter.

– Vi vill därför att det genomförs en jämställdhetsanalys av samtliga föreningsbidrag, dvs. även kommunala medel som ges även till andra verksamheter och föreningar än ungdomsidrott, exempelvis olika kulturföreningar. Analysen bör innehålla en del där den förvaltning som ger bidraget gör ett eget utredningsarbete, men också att föreningarna måste lämna in uppgifter, fylla i formulär om sin verksamhet, antal medlemmar, åldrar, könsfördelning o.s.v., säger Jimmy Baker (M).

– Utan att föregå en sådan jämställdhetsanalys så vågar vi påstå att en stor del av föreningsbidragen som kommunen betalar ut går till verksamhet dominerade av män. Det är orimligt att kvinnor inte ska kunna ta del av kommunala skattemedel på samma villkor som män, sannolikt p.g.a. av kvarvarande, underliggande patriarkala strukturer, menar Lars Johansson (FP).

– Det skulle alltså kunna få konsekvensen att verksamheter nekas verksamhetsbidrag/ föreningsbidrag tills dessa, med dokumentation, kan visa att de bedriver en verksamhet som på lika villkor är öppen för kvinnor såväl som män – samt att kvinnor de facto också tar del av verksamheten i en tillräckligt stor omfattning, avslutar Jimmy Baker (M), kommunalråd.

Klicka här för att ladda ned pressmeddelandet.
Klicka här för att ladda ned motionen.

För mer information, kontakta:

Jimmy Baker (M)
Kommunalråd
jimmy.baker@moderat.se
0701-42 25 00

Lars Johansson (FP)
Gruppledare
lars.johansson@folkpartiet.se
0704-27 08 95