Genomför en jämställdhetsanalys av samtliga föreningsbidrag

För en tid sedan genomfördes en genomlysning över flickor och pojkars möjligheter att delta i idrott, hur resurserna fördelades idag osv. Denna genomlysning fick till följd att kultur- och fritidsförvaltningen erbjöd idrottsföreningar ett förhöjt föreningsstöd för idrotter för flickor. Detta då man kunde konstatera att pojkar fick betydligt mer resurser än flickor, detta p.g.a. ett strukturproblem – nämligen att de flesta idrottsföreningarna prioriterade pojkidrotten högst.

Vi vill därför att det genomförs en jämställdhetsanalys av samtliga föreningsbidrag, dvs. även kommunala medel som ges även till andra verksamheter och föreningar än ungdomsidrott. Analysen bör innehålla en del där den förvaltning som ger bidraget gör ett eget utredningsarbete, men också att föreningarna måste lämna in uppgifter, fylla i formulär om sin verksamhet, antal medlemmar, åldrar o.s.v.

Utan att föregå en sådan jämställdhetsanalys så vågar vi påstå att en stor del av föreningsbidragen som kommunen betalar ut går till verksamhet dominerade av män. Det är orimligt att kvinnor inte ska kunna ta del av kommunala skattemedel på samma villkor som män, sannolikt p.g.a. av kvarvarande, underliggande patriarkala strukturer.

Det skulle också kunna få konsekvensen att verksamheter nekas verksamhetsbidrag/ föreningsbidrag tills dessa, med dokumentation, kan visa att de bedriver en verksamhet som på lika villkor är öppen för män såväl som kvinnor – samt att kvinnor de facto också tar del av verksamheten i en tillräckligt stor omfattning. En fördelningsparameter som är vanlig och som skulle kunna tillämpas även här, är att spannet 40/60 och 60/40 är att anse som tillräckligt bra. Under- eller överstiger fördelningen detta spann är det helt enkelt inte tillräckligt jämställt.

Moderaterna vill därför ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att genomföra en jämställdhetsanalys av samtliga föreningsbidrag, samt att, då analysen är genomförd, ta fram ett förslag på modell för hur föreningsbidragen skall utbetalas, där jämställdhet blir en viktig parameter