Fritidsgård för ”unga vuxna” i Storvreten?

Alltför många människor känner sig otrygga i sitt eget bostadsområde när de är ute och promenerar, går och handlar eller besöker släkt och vänner. Vi moderater vill inte att Botkyrka ska vara känd som en otrygg kommun, där bilar brinner, poliser får stenar och handgranater kastade mot sig, bomber som briserar i föreningslokaler och där drive-by skjutning sker på bensinmacken. Den styrande majoriteten S+V+MP måste ta ett större ansvar för att tryggheten ska öka i kommunen.

Kommunen ska ha en tydlig roll som samordnare i det arbetet. Det handlar om information i skolan och på fritidsgårdar. Det handlar om att få fler vuxna att vara ute på kvällar och skollov, satsningar på nattvandrare och fler fältassistenter ute bland ungdomarna. Men också ett bättre samarbete mellan skola, socialförvaltning, föreningar, polis med flera.

Vi vill se över möjligheten att, i kommunal regi, helt enkelt anställa trygghetsvärdar som arbetar mycket tätt med såväl polis som socialtjänst och som är ute kvällar och helger på olika platser i vår kommun, där ideella krafter eller de rättsvårdande myndigheterna inte förmår bringa trygghet eller upprätthålla den kontinuitet som eftersträvas.

Det är tydligt att vi har olika uppfattningar om vilka åtgärder som krävs för att bidra till ”det tryggare samhället” – medan partierna till vänster i allt väsentligt har mer av en omhändertagande-syn där samhället ska ha förståelse för förövares ”svåra uppväxt”, strukturella diskriminering eller socioekonomiska faktorer vill vi istället se tydligare individuellt ansvarsutkrävande med eget ansvar och att samhället kan och ska bidra med möjligheter. Vi är exempelvis, generellt, ytterst tveksamma till att kommunen skulle anlita/anställa f.d. kriminella och f.d. missbrukare att fungera som ”förebilder” för ungdomar, eller till att arbeta som nattvandrare, trygghetsvärdar och liknande.

Vi är även tveksamma till att kommunen anställer eller anlitar kända politiska extremister, oavsett om dessa återfinns till höger eller vänster på den politiska skalan. Detta sänder, enligt oss, fel signaler till ungdomarna. Förebilderna för ungdomarna borde snarare eftersökas i näringslivet, inom sjukvården, inom räddningstjänsten, polisen, etc.

Moderaterna ser olika åtaganden för de som är under nitton år och de som är över nitton år. För den senare gruppen, nitton år och uppåt, ser vi det som viktigast att åtgärder sätts in, samt verksamheter för att förverkliga detta finns på plats, för att få in dem i antingen studier eller någon form av meningsfull sysselsättning.

Sommarskola, Komvux och särskilda arbetsföreberedande insatser via AVUX är exempel på åtgärder för att få fler att komma vidare i studier eller få en fot in på arbetsmarknaden. De som uppbär försörjningsstöd bör också mötas av kravet på motprestation för att få ordning på livet med rutiner och ett positivt socialt sammanhang.

Vi vill därför understryka vikten av att man i processen med att skapa en verksamhet för unga vuxna i Storvreten inte tar fram ännu en fritidsgård för i huvudsak myndiga män, modellerad efter Ungdomens Hus i Fittja.
Vi behöver inte fler forum där unga ”hänger” och umgås med varandra och riskerar att rekryteras av kriminella.

Ägnar sig individer i åldergruppen åt rent kriminell verksamhet eller störande beteenden, så bör detta ses som en polisiär fråga i första hand. I andra hand vill vi framhålla ett ökat samarbete med väktarbolag, uppförandet av fler övervakningskameror samt inrättandet av kommunala trygghetsteam.

Tyvärr verkar ett nytt ”Ungdomens Hus” vara huvudspåret. Detta är ingenting som Moderaterna kan ställa sig bakom.

Jimmy Baker (M)