Från osynliga till synliga

En studie av invånare i Norra Botkyrka som står helt utanför arbetsmarknad och bidragssystem, av Anna Eldestrand och Sara Berggren.

Ur inledningen:
”Viktiga målsättningar för Botkyrka kommun är att öka förvärvsfrekvensen och den ekonomiska jämliken och jämställdheten bland kommunens invå- nare. Arbetsmarknadsstatistik visar att förvärvsfrekvensen i norra Botkyrka jämförelsevis är låg och att den bland utrikes födda kvinnor är mycket låg. Som ett led i arbetet för att höja förvärvsfrekvensen i kommunen, fokuserar denna rapport på att beskriva den grupp i norra Botkyrka som kommunen ve- tat väldigt lite om; människor som varken har registrerad inkomst (av lön el- ler bidrag) eller kontakt med någon myndighet.

Specialbeställd statistik från SCB visar att denna hittills osynliga grupp är oroväckande stor; i norra Bot- kyrka står hela 15 procent av de boende i arbetsför ålder utanför arbetsmarknaden och bidragssystemen. En något större andel av kvinnorna i området finns representerade i gruppen, och de allra flesta är utrikes födda. I övrigt är gruppen heterogen och består av personer med väldigt olika bakgrund vad det gäller utbildning, ålder, ursprungsland och vistelsetid i Sverige.”

Ladda ned och läs hela studien här.