Framtidens välfärd

Det är inte hållbart att ständigt kräva högre ambitionsnivåer på alla områden utan att brett och öppet diskutera vad som kan anses vara välfärdens kärna. Vilka nivåer kan anses vara rimliga och hur ska de finansieras?

Vi kommer därför att behöva börja se över möjligheterna för den enskilde att kunna välja olika nivåer på sin omsorg. En basnivå som alla är garanterade, en nivå som ska upplevas som trygg och bra av alla som väljer den. Men utöver detta ska man, genom exempelvis avgifter eller försäkringsmodeller, kunna välja ytterligare nivåer för sin omsorg.

I grunden är det positivt att allt fler lever allt längre – de flesta som idag fyller 65 får uppleva sin 85-årsdag och mer än hälften av de som föds idag kommer att få uppleva sin 100-årsdag. Men med den utvecklingen vi har i Sverige innebär det samtidigt att allt färre måste finansiera välfärden för allt fler som uppnår pensionsåldern. Hur ska vi göra för att få den ekvationen att gå ihop?

Först och främst måste fler arbeta och vi behöver fler arbetade timmar i Sverige. Vi måste vara öppna för arbetskraftsinvandring och vi måste bli betydligt bättre på att få in fler på arbetsmarknaden. I det sistnämnda kan och bör alla kommuner spela en viktig roll, genom sin näringslivspolitik och inte minst genom att se till att fler går ut skolan med godkända betyg.

Utöver detta måste vi även se över hur vi exempelvis kan möjliggöra för fler aktörer att ta ett större ansvar inom äldreomsorgen och LSS. Såväl frivilligorganisationer, stiftelser som kooperativ kan utgöra ett komplement till såväl kommunen som företagen.

En sann valfrihet inom välfärdssektorn är kanske den enskilt viktigaste frågan för att öka den enskilde individens egenmakt och frihet. Vi tror inte, som stora delar av det socialistiskt präglade vänsterblocket, att ett förbud mot vinster i välfärden är rätt åtgärd för att komma tillrätta med våra demografiska utmaningar. Vi tror inte heller på ökande skatteuttag som huvudsaklig finansieringsmodell.

Frågan om att höja pensionsåldern har blivit allt mer aktuell, vilket vi ser som rimligt då vi, som tidigare nämnt, lever allt längre. Kommunerna kan bidra genom att bli bättre på att tillvara den äldre arbetskraften, genom exempelvis omskolningsinsatser i yrkesutbildningar. Alla som kan och vill bör också få möjligheten att bidra till arbetslivet.