Förvärv eller avyttring av aktier i bolag

Interpellation till Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 januari 2020 under punkten Delegationsärenden finns ett ärende som väcker uppmärksamhet – Kommunstyrelsens ordförande Förvärv av aktier (beslut 2019-1122, dnr KS/2019:754). Kommunstyrelsens ordförande har på egen hand den 22 november 2019 förvärvat aktier i bolaget Ati Mekanproduktion AB åt kommunen och då varken informerat hela kommunstyrelsen om avsikten eller givit kommunfullmäktige möjlighet att besluta om det. I ärendebeskrivningen anges inte heller anskaffningsvärdet men på direktfråga under sammanträdet uppgavs att förvärvet skett till ca 6 MSEK.

Moderaterna har vid Kommunstyrelsens sammanträden 200107 och 200203 lämnat protokollsanteckningar och bl. a ställt frågan Vidare uppstår frågan huruvida det är Kommunstyrelsen som självständigt kan fatta beslut i frågor som rör förvärv eller avyttring av aktier i bolag? Kommunstyrelsens ordförande gav otydliga svar, men reglementet är tydligt. Vilket gör att frågorna fortfarande saknar tydliga svar.

Kommunfullmäktige har beslutat om reglemente för styrelsen och nedan kan man se att förvärvet inte följer den principiella processen:

kap 6 Styrelser och övriga nämnder 4 § Det åligger styrelsen särskilt att 1. bereda eller yttra sig i ärenden som skall handläggas av fullmäktige med de begränsningar som framgår av 5 kap. 29-32 §§, 2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen, 3. verkställa fullmäktiges beslut, och 4. i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen. 5 § Fullmäktige får besluta att en annan nämnd än styrelsen helt eller delvis skall sköta om förvaltningen och verkställigheten i fråga om egendom samt verkställa fullmäktiges beslut. Fullmäktige får också besluta att en annan nämnd helt eller delvis skall ha hand om sin medelsförvaltning.

Sammantaget kan konstateras att om kommunfullmäktige beslutat om nämnda förvärv eller avyttring av aktier (köp – sälj av bolag) och fastställt detta i reglemente för kommunstyrelsen hade denna typ av agerande inte varit tveksamt. Om kommunfullmäktige beslutat om förvärv eller avyttring av aktier hanterar kommunstyrelsen därefter affären. Ett sådant beslut har gällande detta aktieförvärv inte fattats av kommunfullmäktige.

I kommunstyrelsens reglemente kan inte utläsas att kommunfullmäktige delegerat till kommunstyrelsen att självständigt fatta beslut vad avser förvärv eller avyttring av aktier i bolag. Därför kvarstår min uppfattning att det aktuella förvärvet tillkommit felaktigt och att kommunfullmäktige undanhållits insyn i och rådighet över förvärvet.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande:
1. Har kommunstyrelsen rätten att självständigt förvärva eller avyttra aktier i bolag eller är den principiella ordningen i kommunen att det är kommunfullmäktige som skall fatta sådana beslut? 2. I vilka reglementen eller styrdokument regleras ovan nämnda?

Yngve RK Jönsson (M)