Föreningsbidragen i Botkyrka

Föreningslivet spelar en viktig roll för våra kommuninvånare. Kommunala bidrag skall främst ges till verksamheter för barn och ungdomar samt äldre och funktionshindrade.

Vi anser därför inte att all verksamhet ska vara bidragsberättigad. Mötesplatsföreningar som inte specialiserar sig mot ovanstående kategorier, ska normalt inte bli berättigade till grundbidrag, d.v.s. bidrag till hyror, el och värme. Däremot ska man ha möjlighet till att söka rörligt bidrag för sådan verksamhet som speciellt riktas till kommunens prioriterade målgrupper.

Moderaternas linje är därför minskande anslag till (mötesplats)föreningar, som de facto är uppdelade utifrån etnicitet och ibland trosuppfattning. Vår strävan är att få ett föreningsliv där människor med olika bakgrund deltar i föreningslivet, utifrån intresse snarare än etnisk/religiös tillhörighet. Detta kan även komma att fylla en funktion i det interkulturella samhällsbygget, där vi gör saker tillsammans istället för sida vid sida, oavsett ursprung, trosuppfattning och annat.

Vi vill ha en översyn av det befintliga bidragsreglementet och ta bort den nedre åldersgränsen för bidragsberättigande verksamheter hos idrottsföreningar. Kommunen har, enligt landstinget, ett högt ohälsotal bland våra yngre barn. Kommunen måste påta sig ett större ansvar i att försöka vända denna negativa trend genom att se till att det finns olika former av fysisk aktivitet att tillgå även för de yngre barnen. De idrottsföreningar som erbjuder rörelse och motion för barn under sex år måste också kunna söka och få aktivitetsstöd även för dessa åldersgrupper.