Flyktingpolitiken ska bekostas av staten, inte Botkyrkaborna!

Migrationspolitiken är en nationell angelägenhet och det är riksdag och regering som stiftar lagarna och sätter spelreglerna. Kommunerna har via anvisningslagen en skyldighet att bistå staten genom att exempelvis tillhandahålla boende.

Samtidigt är det alltjämt så, att det finns en s.k. ”finansieringsprincip” mellan Sveriges kommuner och landsting och staten sedan ca 25 år tillbaka och som i sin tur sätter spelreglerna för statens förhållande till kommunerna. I korthet innebär den att om staten fattar beslut, ändrar lagstiftning eller tillämpning av lagstiftning, ändrar ambitionsnivåer o.s.v. för något som är av nationellt ansvar eller karaktär, men som slår mot kommunernas ekonomi, så ska staten kompensera kommunerna.

Vår uppfattning är därmed att kommunen inte kan tillhandahålla vare sig plats på gymnasieskola eller kommunalt boende om inte staten kompenserar kommunerna för de kostnader som uppstår. Det är helt enkelt inte rimligt att enskilda kommuner ska bära en oproportionerlig andel av statens migrationskostnader. Observera att vi i detta avseende inte lägger in någon värdering i vare sig åldersbestämningsfrågan eller volymfrågan, vilka metoder som är ”tillförlitliga” eller inte eller hur många vi ”klarar av” att ta emot.

Om staten vill att kommunerna bistår staten i mottagandet av nyanlända, oavsett ålder, så måste staten också finansiera det. Om staten inte gör det så måste ansvaret för personens boende, uppehälle, studier etc, övergå till staten – d.v.s. gå tillbaka till Migrationsverket.

Vi föreslår därför kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta att kommunala medel som är avsatta för välfärdsverksamheter för de egna medborgarna inte skall användas för att finansiera svensk flyktingmottagning.