Fler skolelever bör få ett SL-kort

Pressmeddelande 2012-02-24, för att ladda ner klicka här

Idag gäller närhetsprincipen för skolskjutsar, d.v.s. om avståndet till skolan är längre än 3-5 km (stigande efter ålder) från det närmaste kommunala alternativet så kan eleven få möjligheten att erhålla ett SL-kort på kommunens bekostnad . Detta erbjudande gäller inte om eleven valt att gå i en fristående skola eller en annan kommunal skola i kommunen, oavsett hur långt skolan ligger från hemmet. Vi lade därför en motion om detta i april 2011, som senare kom att avslås.

Närhetsprincipen är i detta avseende inte bra – den hämmar det fria skolvalet. Det finns en inbyggd mekanism som snedvrider skolvalen till de geografiskt närmaste kommunala alternativen. Det i sin tur motverkar en sund konkurrens på området, där den bättre, eller mer intressant profilerade kommunala, eller externt drivna, skolan aktivt motarbetas. – På en fungerande marknad ska det inte få finnas subventioner som stimulerar vissa aktörer framför andra aktörer, menar Jimmy Baker, kommunalråd (M)

Moderaterna anser därför att policyn bör ändras så att ett SL-kort utgår till alla elever med längre än dessa 3-5 km från den skola dem själva har valt – oavsett om huvudmannen är kommunal eller extern. En sådan frihetsreform skulle bli extra viktig i de områden som generellt anses ha svaga sociala förhållanden och socioekonomiska strukturer som förhindrar de unga i området att uppnå sin egna, fulla potential. Vissa av de elever som växer upp i socialt svaga områden kan därigenom förvägras möjligheten att fritt välja skola, om föräldrarna saknar ekonomiska möjligheter att skjutsa barnen eller köpa ett SL-kort till dem.

– Vi ser det som något utjämnar de socioekonomiska skillnaderna och ger lika möjligheter till alla – oavsett tjockleken på plånboken hos föräldrarna, säger Stina Lundgren, 2:e vice ordf i Utbildningsnämnden.