Enkel fråga: Registerutdrag måste tas vid alla nyanställningar i skolan!

Det är oacceptabelt att utbildningsnämnden inte följer Skollagens krav!

Det var vidrigt att ta del av nyhetsrapporteringen och senare utredningarna kring det som har inträffat på Björkstugan i Tumba. Efter dessa och ett intensivt internt förvaltningsarbete var bland annat en av slutsatserna att Utbildningsförvaltningen alltid skulle begära belastningsregisterutdrag vid nyanställning. Det är dessutom lagstadgat i skollagen och är Botkyrka kommuns skyldighet att säkerställa att man följer Skollagen 2 kapitel 31§ kring belastningsregister. Att följa denna lag är en del av hur man säkerställer en trygg och säker miljö för barnen i denna kommun och det är bra att veta mer om vem man anställer i verksamheterna.

Under kommunstyrelsen i april väckte ärende 53 till initial förskräckelse. Ett stickprov på 10 % av utdrag från belastningsregister vid nyanställningar visade att hela två av fallen var avvikelser. Denna kategori var alltså rödmarkerad i ärendet på kommunstyrelsen och betyder icke godtagbar. Men det blir märkligt då samma redovisning av Utbildningsförvaltningens (UF) markerades med gul kategori och med rimliga förklaringar till varför. Det blev riktigt fel i den sammanfattade redovisningen för alla förvaltningar, vilket är anmärkningsvärt och berodde på en fadäs från UF:s sida.

Det är oroande att stickprovet på 10 % av totala nyanställningar pekade på två konstaterade avvikelser där man inte har begärt registerutdraget. Det är lagstadgat att man ska göra vid nyanställningar inom pedagogisk verksamhet och förbättringar kring detta var ett löfte förra året vid upptäckten av pedofilen. Men detta är bara ett stickprov på 10% av nyanställningarna och de resterande 90 % som man inte har kontrollerat är okänt. Om man utgår från att det är två avvikelser för varje 10 % kan man göra en uppskattning mellan 15–25 personer som man inte har begärt belastningsregister av. Det är oacceptabelt att kommunen återigen misslyckas att följa lagen och sina egna rutiner!

Min fråga till ordföranden:

Tänker du ge förvaltningen i uppdrag att granska resterande 90 % av de berörda anställningarna under 2020 samt begära ut belastningsregister nu i efterhand på de som inte har lämnat in?

Willy Viitala (M)