En idé om ett hu(s) som ska köpa röster i Tullinge

Pressmeddelande 2012-02-20, för att ladda ner klicka här

– I Kultur och fritidsnämndens framåtsikt för 2013-2016 framgår det att den politiska majoritetens, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, önskade pengarullning av kommunala skattemedel inte bara kommer att fortsätta, utan snarare utökas. Det finns ett flertal förslag som vi redan nu kan säga att vi inte vill prioritera framför välbehövliga satsningar på t.ex. våra ungdomar och äldre, tydliggör Jimmy Baker, kommunalråd (M).

För att ta ett exempel; Tullinge ”idéhus” beräknas stå klart 2014 och kan komma att kosta 7,4 miljoner kr/år i driftskostnad. Vi har dock inte medverkat till att fatta ett sådant beslut, investeringen, som då förefaller vara runt trettio miljoner kr, fanns inte med i föregående flerårsplan från majoriteten. Oavsett vem som bygger huset så belastar driftskostnaden kommunen antingen i form av hyra eller räntekostnader. – Vi är tveksamma till om Tullingeborna själva vill ha ”idéhuset”. Vi är ännu mer tveksamma till om en driftskostnad per år i den storleksklassen är motiverad, vägt mot andra behov i kommunen, säger Jimmy Baker (M).

– Vi har i åratal pekat på att kommunen inte lägger tillräckliga resurser på det löpande underhållet, på fastigheter, vägnätet, lekplatser eller VA-nätet, menar Lennart Lundell, 2.e vice ordf i Tekniska nämnden (M).

– Detta går även igen i ex. Vård- och omsorgsförvaltningens och Utbildningsförvaltningens rapportering kring eftersläpande underhåll och platsbrist. Vi har idag ett utbyggnadsbehov inom äldreomsorgen som visar sig genom att kommunen idag för att köpa in platser motsvarande två äldreboenden. Därutöver pekar Utbildningsförvaltningen på ett eftersatt underhåll som beräknas ligga på uppåt 160+25 miljoner kronor, avslutar Jimmy Baker (M).