Ekumeniska andaktsrum inom vård, skola och omsorg?

Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Men religion måste också ha en plats i ett sekulariserat samhälle som det svenska. Finns det en efterfrågan så bör det finnas ekumeniska rum i våra olika omsorgsverksamheter.

Botkyrka avviker på ett tydligt sätt från det vanliga mönstret i Sverige när det gäller andelen medborgare som är troende. I vår kommun så har religionen en stor betydelse för många människor och även om det i grunden görs möjligt av ett sekulariserat förhållningssätt, så behöver samhället också göra det möjligt för personer som är troende att vara delaktiga i det framtida samhällsbygget, utan att religion eller religiösa föreställningar i sig inverkar på politiska beslut som reglerar eller styr människors liv. Utgångspunkten är svensk lagstiftning, som i sig måste stå fri från religiös påverkan.

Viktigt att betona är att Sverige i allmänhet, och Botkyrka i synnerhet, ständigt rör sig från en tradition av såväl en enhetlig monokultur som monoreligion mot ett mer blandat samhälle med många olika trosuppfattningar. Botkyrka behöver därför arbeta mer med interreligiösa dialoger och möten där syftet är att diskutera hur flera religioner ska kunna samexistera, vilka mötesplatser och fora som kan behövas i framtiden för att alla ska kunna ha en plats utan att någon blir marginaliserad.

Det bor betydligt fler troende i Botkyrka kommun jämfört med i övriga Sverige. 54 % av de som bor här är utlandsfödda och det finns många olika trosuppfattningar. Vi skulle vilja möjliggöra för de verksamheter som så önskar och där efterfrågan finns, att få inrätta ett ekumeniskt ”andaktsrum”, alternativt ett rum för eftertanke. Ett sådant rum bör i så fall vara en plats som är öppen för samtliga trosuppfattningar.

Jimmy Baker
Stina Lundgren
Kia Hjelte