Effektivisering av skolskjuts för gymnasiesärelever fel!

Mittenmajoriteten genomför nu försämringar i skolsjutsen för gymnasiesärskoleeleverna. Vi röstade nej.

Vi moderater värnar om att även våra gymnasiesärskoleelever ska kunna ha möjligheten att välja skola oavsett i vilken kommun det rör sig om.

Den grundläggande friheten åtnjuter alla andra elever inom ramen för det fria skolvalet. Förslaget att ta bort skolskjutsen för den här gruppen är principiellt fel och vi bör därför avstå från att göra det.

Vår strävan måste alltid vara att undanröja hinder för de med olika typer av funktionsvariationer. Detta så att dessa ska kunna få leva sina liv lika fritt som de som inte har någon funktionsvariation.

Vi vill även påminna att regeringen har anslagit fem miljarder extra till kommunsektorn. Glädjande nog kommer regeringen köras över av den samlade oppositionen i riksdagen och ytterligare 2,5 miljarder kronor kommer att fördelas till kommunerna. Vi föreslog därför att en del av dessa extra medel allokeras till bibehållandet av skolskjutsarna för gymnasiesärskoleeleverna.

Vi yrkade i Utbildningsnämnden på att avslå de föreslagna nedskärningarna för skolskjuts rörande gymnasiesärskoleeleverna.