Det handlar om jobben

Fler Botkyrkabor måste arbeta och få möjlighet till egen försörjning. Fler behöver höja sina inkomster och fler måste slippa att hamna i ett bidragsberoende. Botkyrka kommun behöver ökade skatteintäkter för att till en större del själv klara av sina utgifter.

Vi kan inte nog betona egenansvaret, att alla har ett eget ansvar att sträcka sig fram och ta de möjligheter och redskap som erbjuds.

Det handlar först och främst att vi, genom olika instanser, däribland skolan, ska ge individen redskapen för att denne ska kunna söka sin egen väg. Det finns alltid de som kommer att behöva extra insatser, på grund av olika typer av bakomliggande problematik. Tyvärr finns det alltför många som förväntar sig att det är samhället som ska ta hand om dem, istället för att lägga de där extra timmarna på skolarbetet varje kväll, eller säger nej till det där, för att använda Socialdemokratisk terminologi, ”skitjobbet”.

I detta ligger en av de stora vattendelarna mellan oss och den politiska majoriteten. I de rödgrönas sinnevärld är en orimligt stor andel av invånarna offer för strukturer, eller offer för sin socioekonomiska bakgrund. I den sinnevärlden skapar man individer som utan att tveka förväntar sig bli försörja av det allmänna, år ut och år in. Vi måste ställa mer krav och det tidigare. Det är bland annat därför vi envetet håller fast vid motprestationskravet för försörjningsstöd.

Vi finns nära Stockholm Stad som är ett nav och en motor när det gäller tillväxten, arbetsmarknaden och omsättningen av varor och tjänster. Kommunen har hittills inte dragit full nytta av detta – fler satsningar måste göras för att knyta fler företag till kommunen, gärna i samarbete med gymnasieskolorna.

Vi behöver, under kommande år, få fram fler praktik- och lärlingsplatser och riktiga anställningar. Vi moderater har lagt skarpa förslag på en utökad näringslivsservice och mer tillgänglig service. Den omedelbara närheten till kommunens specialister kan bidra till snabbare handläggningstider och kortare beslutsvägar. Det finns mycket vi kan göra för att underlätta för företagarna, där flertalet åtgärder berör samhällsbyggnadsförvaltningen. När det gäller bygglov, planärenden, markanvisning, tillståndsgivning och miljökonsekvensutredning finns det mycket att göra för att få dessa att gå fortare och inte minst präglas av en ökad förståelse för företagarnas behov.

Kommunen ska fortsätta utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, utbildningsföretagen och andra aktörer för att fler Botkyrkabor i arbete. För oss moderater är det överordnat att alla som kan och vill arbeta ska få möjlighet till detta.

Majoriteten har lanserat en s.k. ”Kom-i-jobb satsning”, som är drygt hundra utvecklingsanställningar för personer som står långt från arbetsmarknaden. Vi menar att jobbprojektet förblir en tillfällig åtgärd och i sin konstruktion innebär att man flyttar människor från försörjningsstöd till A-kassesystemet.

YA (yrkesintroduktionsanställningar) är ett resultat av den trepartsöverenskommelse som gjordes mellan näringsliv – fack – regering. Programmet är öppet för hela arbetsmarknaden och innebär för en ungdom som erbjuds programmet att denne fördelar sin tid mellan 25 % studier och 75 % praktiskt arbete. Vi vill att Botkyrka kommun tar en ännu mer aktiv del av programmet, i samarbete med det lokala näringslivet.