Delårsrapport kommunen

Ekonomin framöver ser allt annat än ljus ut och även om prognosen nu inte visar ett lika stort underskott som vi trodde från början tack vare de extra statsbidragen. Dock har vi fortsatt stora hål i både Social- och Utbildningsnämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen rapporterar under Delår 1 att prognosen för exploateringsverksamheten 2020 är lite drygt 30 mnkr. De osäkra intäkterna för 2020 ligger på drygt 115 miljoner kronor. Investeringsutgifterna från och med 2021 uppgår till 800 miljoner kronor per år eller max 3,2 miljarder kronor på en fyraårsperiod. Får vi inte in planerade intäkter från markexploatering kommer våra planerade investeringar i en ännu större utsträckning att finansieras via bankutlåning och därmed medföra högre finansieringskostnader.

Även Vård- och omsorgsnämndens budget är nu högst osäker så länge pandemin fortgår och det är oklart hur mycket av statsbidraget som kommer täcka de merkostnader vi har och kommer att få.

Mycket av osäkerheterna är kopplade pågående pandemi och det är svårt att bedöma hur vi står oss när vi kommer till årets slut. Till Delårsrapport 2 kommer vi få en lite bättre överblick över vilka hål vi ska stoppa statsbidragen i samt förhoppningsvis en säkrare prognos.

Kommunen har exempelvis sparat en del pengar på att staten har tagit en stor del av sjuklönerna. En negativ aspekt är att vi tappar skatteintäkter när folk förlorar sina jobb och sedan måste förlita sig på försörjningsstöd.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att skatteunderlagets tillväxt för år 2020 kan landa på 1,5 procent istället för 2,4 procent. En minskning på nästan 1 procent skulle innebära betydligt sämre skatteintäkter för kommuner och regioner, vilket för Botkyrka skulle kunna innebära minskade intäkter på drygt 40 miljoner kronor.

Botkyrka kommun redovisade i Årsredovisning 2019 ett negativt balanskravsresultat på 22,7 miljoner kronor. Enligt kommunallagen ska en kommun som redovisar ett negativt balanskravsresultat ett visst räkenskapsår återställa resultatet under de närmast följande tre åren. Under finansiella kostnader finns endast 7,3 miljoner kronor per år budgeterat för åren 2021 – 2023.

Vårt fortsatta budskap har varit och förblir ”fokusera resurserna till det som är välfärdens kärna”, skala ner och avveckla det som inte är kritisk viktig verksamhet.

Stina Lundgren (M)
Willy Viitala (M)
Kia Hjelte (M)
Yngve RK Jönsson (M)