Delårsrapport 2 2019

Det är glädjande att se hur juniprognosens minus 123 miljoner kronor i delårsrapport två nu ser ut att landa in på ett positivt resultat på 38,7 miljoner kronor efter balanskravsavstämningen. Det förfaller som det intensiva arbetet att komma tillrätta med det befarade stora underskottet har gett goda resultat. Med undantag av några delar:

I Utbildningsnämndens ganska stora underskott är det samma skolor som uppvisar ett underskott, precis som att det är samma skolor som år efter år ligger i botten när det gäller skolresultaten och behörighetsgraderna. Vidare kan vi se att kostnaderna som rör Migrationsverkets minskande ersättningar, men även annat som är kopplat till mottagandet, är en substantiell del av nämndens prognosticerade underskott.

Vi konstaterar att Socialnämndens prognosticerade underskott i huvudsak härrör från kostnader kopplade till effekter av det nationella flyktingmottagandet, däribland ökande kostnader för försörjningsstödet. Inom området finns det en förbättringspotential den dagen vi vågar prova nya metoder mot det bidragsfusk som faktiskt finns – och därmed kan stoppa utbetalningar till de individer som kan konstateras inte har rätt till försörjningsstöd.

Det är vidare bekymmersamt att se hur äldreomsorgen ligger på ett underskott på 29 miljoner kronor. Vi ser nu tydligt effekterna av majoritetens senfärdighet att färdigställa boenden.

Det finns dock mycket kvar att göra gällande effektiviseringarna. Kommer mittenmajoriteten verkligen att kunna bibehålla kvaliteten i välfärden, utan att helt offra vissa delar av verksamheten som inte är en del av välfärdens kärna? Vi är mycket skeptiska.

Gällande måluppfyllelse trygghet (6:1) finns det orosmoln. Kommer Botkyrkas negativa trend gällande våra invånares trygghet kunna vändas? Våldspreventivt Center nämns, men deras arbete hinner knappast få något genomslag 2019. I Stockholmsregionen har antalet mord, dråp och misshandlar med dödlig utgång ökat med 22 % perioden juli 2018 – juni 2019 .

Stina Lundgren (M)
Willy Viitala (M)
Kia Hjelte (M)
Yngve RK Jönsson (M)