Dags för nytänkande

img_0794_eVi moderater är övertygade om att människor både vill och kan ta större ansvar för sig själva och för sin framtid. Inte minst när det gäller boendesituationen så vet vi att människor i större utsträckning vill kunna påverka.

Det gäller oavsett om man är hyresgäst inom allmännyttan, eller själv äger sin bostad – och det är dags för ett nytänkande i planeringen av våra kommundelar.

Allmännyttan, som tillkom under en tid när det rådde stor bostadsbrist i Sverige, har haft – och har fortfarande – en roll att fylla. Men vårt samhälle står under ständig förändring. Det gäller även bostadsmarknaden, och det är dags att gå vidare.

Vi tror att miljonprogramsmiljöerna har samverkat, och samverkar fortfarande, med segregationen. Hur boendemiljöerna ser ut är en vital del av integrationen i det svenska samhället. Så som kommunen är planerad och fysiskt utformad, med flera isolerade kommundelar, där människor och grupper lever åtskilda från varandra, har i sig påverkat integrationen i en negativ riktning.

Som ett resultat av det har Botkyrka idag flertalet områden som präglas av utanförskap, med låg sysselsättningsgrad, lägre utbildningsnivå och sämre studieresultat, trångboddhet, generellt lägre valdeltagande och en okänd omfattning av hedersproblematik.

Genom planmonopolet har kommunen makten om möjligheten att i hög grad forma det samhälle som växer fram. Oavsett partifärg och ideologisk grund så är det vår gemensamma uppgift som politiker, att på bästa sätt arbeta för en positiv samhällsutveckling som gynnar alla våra medborgare. Vikten av en god samhällsplanering och en vettig bostadspolitik får inte underskattas.

För att utveckla bostadsmarknaden och för att kunna gå vidare krävs att allmännyttan ser över sitt bestånd och sin roll i vårt samhälle. Genom att sälja en del av fastigheterna kan allmännyttan frigöra kapital för att dels, bryta ny mark och bygga nytt, och dels för att finansiera en behövlig upprustning av de fastigheter man behåller.

När allmännyttan säljer fastigheter till andra fastighetsägare, som även fortsättningsvis erbjuder hyresrätter, skapar vi en positiv konkurrenssituation som gynnar hyresgästerna. När vi medger ombildning av vissa fastigheter till bostadsrätter, eller kanske i framtiden till och med äganderätter, så skapas ytterligare möjligheter för människor att göra bostadskarriär.

Vi Moderater vill väcka tanken att delar av beståndet kan behöva rivas för att mer blandade upplåtelseformer ska kunna komma till stånd. Ett kommunalt allmännyttigt bostadsbolag som dominerande aktör, som kontrollerar över 90% av hyresmarknaden, bidrar till ökad segregation och sämre integration i samhället.

Vi vill att kommunen skall vara med och lägga grunden för en mer dynamisk bostadsmarknad. En bostadsmarknad där allmännyttan vågar sälja, ombilda eller tom. riva vissa fastigheter för att ha möjlighet att, tillsammans med andra aktörer, bryta ny mark.

Vi är övertygade om att en mer dynamisk bostadsmarknad, med blandade upplåtelseformer i alla våra kommundelar, bidrar till minskad segregation, minskat utanförskap, och en mer positiv framtid för våra medborgare.

Jimmy Baker
Biträdande gruppledare (M)