Bredda Hågelbyleden!

Ledamotsinitiativ från Moderaterna och Tullingepartiet: Inför Hågelbyleden som stående punkt på dagordningen och säkerställ att Botkyrkas tjänstemän ska driva för breddning av Hågelbyleden i den pågående åtgärdsvalsstudien hos Trafikverket.

Många Botkyrkabor använder Hågelbyleden flitigt men som bekant är det ofta långa köer trots att det har genomförts åtgärder från Trafikverket och Botkyrka kommun. Situationen är ohållbar och vi kan inte vänta på att de stora fleråriga vägprojekten först ska bli genomförda innan Hågelbyleden får den förändring som behövs – en bättre framkomlighet och säkrare trafikväg åt bägge hållen för bilister, räddningspersonal och kollektivtrafiken.

Trafikverket äger vägen och Hågelbyleden ingår i en åtgärdsvalsstudie (utredning) hos dem. I den diskuterar man Hågelbyledens framtid bl. a om utveckling av en ”Förbifart Hågelby” via Södra porten som ska leda direkt till E4/E20. Det är positivt och nödvändigt då det förenklar för Botkyrkabor och andra medborgare i regionen att snabbt komma ut på motorvägen eller till Botkyrka. Men fram tills att denna avfart blir färdig är det inte hållbart att Hågelby fortsätter vara tvåfilig (en fil åt vartdera hållet).

En anledning till att agera nu är att situationen kan liknas vid en smal flaskhals med konstanta bilköer som bromsar trafikflödet. Detta problem kommer vara bestående även efter utvecklingen av Förbifart Hågelby. För tills man kommer fram till avfarten kommer man sitta i en bilkö. Det är en brist som behöver lösas om man vill skapa flöde längs hela Hågelbyleden och Förbifart Hågelby. Därför behöver Hågelbyleden breddas både på kort och lång sikt.

En andra anledning är att Hågelbyleden är den enda vägen som binder samman norra och södra Botkyrka. Inträffar det t. ex en allvarlig olycka på vägen kan det för räddningspersonal bli omöjligt att ta sig fram och kan bli en fråga om liv eller död. Dessutom ligger Botkyrkas brandstation i mitten av leden.

En tredje anledning för att bredda Hågelbyleden är att många människor flyttar till Botkyrka kommun och det är glädjande men innebär ett ökat behov av fungerande infrastruktur. Antalet bilar kommer öka och även turtätheten i kollektivtrafiken, då kan en breddning av vägen underlätta för att möta dessa behov. Att bo och arbeta på skilda håll i kommunen ska kunna vara en självklarhet.

Efter samtal med Trafikverket har vi förstått att det finns möjlighet för Botkyrka kommun att lyfta punkten om breddning av Hågelbyleden och driva den i den befintliga åtgärdsvalsstudien som fokuserar på Södra porten/”Förbifart Hågelby”. Att göra på detta sätt skulle det dels bespara tid, fördröjning på flera år, till skillnad mot om man skulle öppna en ny åtgärdsvalsstudie och dels hör frågorna: Förbifart Hågelby och Hågelbyleden ihop vilket är mer logiskt att bolla in breddningen i samma ÅVS.

Förbifart Hågelby och en breddning av Hågelbyleden är två åtgärder som behöver genomföras då de är beroende av varandra eftersom det bidrar till en bättre framkomlighet och säkrare väg på hela Hågelbyleden!

Vi föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta

att sätta Hågelbyleden som en informationspunkt på nämndens dagordning för att ge nämnden uppdatering var tredje månad om åtgärdsvalsstudien.

att Botkyrka kommun ska lyfta in punkten om breddning av Hågelbyleden i den befintliga åtgärdsvalsstudien för Hågelbyleden och vara drivande i frågan då den är relevant för både på kort och lång sikt.

Boban Pejcic (M)

Christian Wagner (TUP)