Botkyrkas årsredovisning för 2011

Den politiska majoriteten har, alltsedan maktskiftet 2006, varit tuffa i retoriken kring att kommunernas ekonomi och förutsättningar är sämre än under tidigare Socialdemokratiska regeringar. Trots detta gör kommunen ytterligare ett stort överskott.

Räknar man av pensionsavkastningen och ersättningen från försäkringsbolaget blir det ändå, runt 100 miljoner kronor plus. Det är vidare intressant att förvärvsfrekvensen har ökat, med förbättrad arbetsmarknad som angiven orsak. Ett tecken på att alliansregeringens arbetslinje, trots hårda omvärldsförutsättningar, har burit frukt åt såväl Sverige som Botkyrka. De ökade skatteintäkterna dock täcker nätt och jämnt nämndernas underskott.

Befolkningsökningen var större än väntat, vilket gav ökade bidrag till kommunen från utjämningssystemen. Skattekraften har dock, som ett svagt trendbrott, förbättras någon decimal från 87,9 % till 88,1%. Detta är fortfarande en alltför låg skattekraft för att vara en expansiv kommun i hjärtat av Sveriges tillväxtmotor – Stockholm.

Den externa upplåningen har ökat och tangerar 3,5 miljarder kronor, en stor faktor i detta är satsningen på kraftvärme, där vi mer aktivt bör verka för att minska vår ägarandel, släppa in fler aktörer – och därmed få ned skuldsättningen. Utöver upplåning har kommunen en pensionsskuld på 1,7 miljarder kronor som kommer att belasta framtida resultaträkningar när pensionerna faller ut.

Den pensionsavsättning kommunen gjort tidigare har minskat i värde med 10 miljoner (1,8 %) och förklaringen tillskrivs nedgång på börsen. Här har vi tidigare påtalat att vi inte bör spekulera med pensionsmedel, utan istället lägga pengarna i räntebärande papper, förvisso med lägre avkastning men med en betydligt lägre risk.

Botkyrka har generellt en högre öppen arbetslöshet jämfört med riket och länet, lägre för män än kvinnor. Det är också stora skillnader mellan svenskfödda och utlandsfödda. Intressant är siffran 3,9 % för 18-24 år trots Socialdemokratiska vallöften. Vi går även åt fel håll när det gäller tryggheten, vilket varken är bra för de som redan bor här och inte heller särskilt positivt som faktor att locka nya medborgare att flytta till ett växande Stockholm. Många Botkyrkabor, 10 %, upplever sig dessutom som diskriminerade, vilket under alla omständigheter är en alldeles för hög siffra.