Botkyrka måste jobba mer med HBTQi-frågorna

I Botkyrka så är ungdomsmottagningen och sektionen för nätverks- och familjevåldsarbete HBT-certifierade. Det är bra, men vi moderater skulle vilja att fler enheter inom den kommunala organisationen skulle kunna få tillfälle att genomgå en sådan utbildning. Personalen på till exempel fritidsgårdar, äldreboenden, fritidshem och gymnasieskolorna skulle kunna vara utmärkta mottagare av en sådan utbildning. Vår personal behöver få tillfälle att öka sin kunskapsnivå och reflektera över värderingar och sättet man bemöter HBTQi-personer. Vi måste, förenklat, se individen inom kollektivet och inte se kollektivet framför individen.

Inom äldreomsorgen skulle möjligheten att välja ett HBT-boende kunna vara ett förslag att utreda närmare. Inom skolans sexualundervisning kan sannolikt HBTQi-perspektivet lyftas fram än mer.

Socialtjänsten är också en instans som har ett behov av att förbättra sitt bemötande av HBT-personer. Här hanteras en rad viktiga frågor inte minst när det rör möjligheter till adoption och föräldraskap och andra familjerelaterade frågor. Det är alltså viktigt att socialtjänsten inte hamnar vid sidan om och att allt fokus när det gäller att förbättra bemötande, stärka HBTQi-kompetens och synliggöra HBTQi-personer hamnar på skolan och vården.

Vi vet att unga HBT-personer ofta mår sämre än andra och löper större risk än andra att drabbas mobbing etc. Skolan fyller därför en oerhört viktig funktion. Skolan måste bli bättre på bemötande och synliggörande av unga HBT-personer. Kunskap och kompetens måste stärkas hos alla yrkesgrupper i skolan från rektor till skolsköterskan. Lärare behöver mer HBT-kompetens redan från start, redan i sin egen utbildning. Alla skolor måste jobba systematiskt och med evidensbaserade metoder mot mobbing och trakasserier då kan vi skapa en trygg skolmiljö för alla. Sexualundervisningen behöver utvecklas och förbättras. Elevhälsan som kan fungera som en ventil för unga HBT-personer behöver bli HBT-inkluderande mycket mer än vad som ofta är fallet.