Börja bygg Tumbastaden

En ständigt växande befolkning ställer större krav på samhällsplanering, som exempelvis bostäder och arbetsplatser i nära anslutning till kollektivtrafik och bilvägar. Botkyrka är idag en av Stockholms och Sveriges största och snabbast växande kommuner. Detta medför krav på en mer yteffektiv och hållbar stad.

I centralorten Tumba finns redan idag tåg- och bussförbindelser till närliggande kommuner och andra delar av Botkyrka. Tumba har stor potential för utbyggnad.

Med en växande befolkning fordras bostadsförtätning och ett starkare näringsliv. Bostadsbristen är akut, i såväl Botkyrka som i Stockholmsregionen. För att möta de krav som ställs bör Botkyrka kommun se över hur vi ska möjliggöra moderna, stadsliknande, kollektivtrafiknära och gröna bostadsområden i centralorten.

Ett exempel som vi anser att kommunen bör undersöka är hur vi skulle kunna använda marken i centrala Tumba bättre. Tumba Gymnasium skulle kunna få en helt ny byggnad som istället för att ta upp en enorm yta byggs på höjden. Marken där skolan idag ligger skulle det istället byggas bostäder. Detsamma bör kunna gälla ytan där naturgräsfotbollsplanen ligger idag. Vi måste våga planera för att bygga på höjden för att maximera tillgången på kollektivtrafiknära bostäder med en känsla av stadsmiljö.

Vi bör eftersträva ett varierat bostadsutbud genom olika upplåtelseformer. Bostadsrätter, äganderätter och hyresrätter bör alla kunna få plats i den gröna Tumbastaden.

Vi ser framför oss en ny och modern gymnasieskola (på höjden) invid grafiskt center. Detta skulle kunna göras i samarbete med en privat aktör för att både lätta på ekonomiska bördan för kommunen, men också för att öppna upp för större valmöjligheter för kommunens och länets unga. En sådan kombinationsskola skulle kunna utformas på olika sätt. Denna modernisering av skolan skulle också kunna bidra till bättre skolmiljöer med modernare och smartare utformning. Skulle en privat aktör vara med skulle halva skolan kunna fortsätta i kommunal regi och den andra halvan i fristående.

Själva kommunhuset ersätts med ett nytt och det gamla byggs om till exempelvis bostäder. Parkeringen invid skulle kunna omvandlas till ett parkeringshus med flera våningar, såväl över som under marken. En modern konstgräsplan skulle t.ex. kunna anläggas ovanpå parkeringshuset istället för där den ligger nu.

Tumba Centrum och Tumbastaden har en enorm potential att bli en bra knutpunkt för den framtida Spårväg Syd, som vi gärna i framtiden ser skulle kunna dras från Flemingsberg, vidare genom Tullinge till Tumba och i sedan vidare mot Hågelby och Alby och på det sättet knyta ihop Södra och Norra Botkyrka med spårbunden trafik.