Boenden för äldre

Antalet äldre i kommunen ökar. Det kommer att ställas högre krav på såväl omvårdnad som på utförarna av omvårdnaden.

Vi ser det som ett stort problem, omänskligt och ett misslyckande att kommunen inte kan tillhandahålla boenden för de människor som fått biståndsbeslut för vård och boende. Detta gäller för boende inom äldreomsorgen, såväl som gruppboenden och servicebostäder. Konsekvenserna av detta blir oroliga människor, böter, långa köer och höga kostnader för kommunen. För oss moderater är boendefrågan en av de högst prioriterade.

Det behövs olika och nya boendeformer för människors olika vårdbehov. Hög ålder och personens såväl dokumenterade, som upplevda omsorgs- och trygghetsbehov, ska finnas med som kriterier för att få ett positivt biståndsbeslut om vård-och omsorgsboende. Det måste finnas boenden med olika inriktningar, språkligt, kulturellt, religiöst, etc. Man blir inte per automatik en del av en homogen grupp bara för att man blir gammal och/eller sjuklig.

Vi vill att det ska finnas flexibla och varierande storlekar på äldreboendena i varje
kommundel, liksom mötesplatser anpassade efter behoven som finns i respektive kommundel. Vi vill utveckla korttidsboenden för rehabilitering och avlastningsboenden för dem som behöver det. Vi vill ha flexibilitet i växelvården, den ska vara individuell och styrd av efterfrågan.

Vi tycker att det är viktigt att de som vill bo hemma ska få allt stöd de kan få till detta. Men kvarboendet ska, för den enskilde, inte upplevas som ett tvång. För de som fått positivt biståndsbeslut om vård-och omsorgsboende och väntar på plats, eller för de som valt att bo kvar i eget boende men som är för sjuka för att delta i s.k. dagliga verksamheter, vill vi pröva utökad hemtjänst att också innefatta kultur och social samvaro (enligt vår motion).

Vi vill att kommunen ser över inrättandet av ett ”hemtagningsteam” för att ge människor större trygghet efter en sjukhusvistelse och för att undvika snabba och många återinläggningar.

Vi vill pröva en ordning där vård- och rehabiliteringsinsatserna utreds (med samma insatser som idag) i det egna hemmet och inte, som idag, på korttidshemmet eller på sjukhuset.

Vi vill se över möjligheterna att ersätta nuvarande Tumba Äldreboende med nya äldreboenden samt även få till stånd ytterligare platser i privata alternativ. Tumba ÄB har idag drygt 150 platser. Det finns idag vällovliga planer på att bygga nya Vård-och omsorgsboenden i Fittja och i Vårsta – men ännu ingenting om byggstart. Vi anser att det måste utvecklas bättre samarbete mellan kommunens olika förvaltningar för att få snabbare beslut om byggklara tomter och igångsättande. Detta behövs både för den enskilde äldre och/eller funktionshindrade personen som för kommunens ekonomi och anseende.