Behovet av omsorg ökar i Botkyrka

Inför nämndmötet i Vård- och omsorgsnämnden 12 februari 2013 hade tjänsteskrivelsen Framåtsikt 2014-2017 inför flerårsplanen kommit. I den syns det tydligt att Botkyrkas äldre befolkning ökar, liksom antalet människor med demenssjukdomar.

Man skriver också att antalet människor med olika neuropsykiatisk diagnos ökar.

Sammantaget visar planen att det behövs fler omvårdnadsboenden liksom gruppboenden och servicelägenheter. Vi tycker inte att majoriteten tagit höjd för detta i sina flerårsplaner på ett tydligt sätt. Dessutom finns det ett antal gruppboenden och äldreboenden ”beställda” men uppföljningen av dessa beställningar är bristfällig.

Vi (M) fick igårdagkvällens nämnd igenom att till nästa nämnd få en översikt över de uppdrag/beställningar till andra förvaltningar (SBN och TN) var de befinner sig i processen. Det är naturligtvis något som måste återkomma regelbundet till nämnden.

Vi fick också igenom att den Åtgärdsplan för de 21 gruppbostadplatser som inte är fullvärdiga bostäder ska redovisas särskilt i nämnden.

I övrigt kan man se att det behövs ökade resurser (prioriteringar) de kommande åren för utökad bemanning inom demensvården enligt regeringen och socialstyrelsens direktiv (ca 14 miljoner kr). Det behövs resurser för fler handläggare inom myndighet eftersom antalet personer som behöver stöd och omvårdnad ökar och vi måste också planera för den stora förändring och förbättring som reformen om hemsjukvård överförd till kommunal förvaltning innebär.

Vi kan som vanligt konstatera att det inte finns någon planering för Tumba äldreboende. Varken för upprustning/ombyggnad, nybyggnad eller evakueringsboende. Svagt av majoriteten.

Kia Hjelte (M)
2:e vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden