Avtalet för Folkets Hus bör avslås!

Vi valde att, i juni, återremittera ärendet om nytt avtal för Folkets Hus Hallunda så att avtalet kunde omarbetas. Skälen till detta var:

Det är för oss tveksamt att vi, med skattemedel, ska subventionera en aktör på det här sättet. När kommunen hyr sina lokaler i Tumba C, som t.ex. konsthallen och biblioteket, så står inte kommunen för två tredjedelar av centrumbolagets räntekostnader. Detsamma gäller även närkommunen hyr lokaler i exempelvis Hallunda C.

Vi menar att Folkets Hus Hallunda bör få tillåtas vara en aktör som verkar på marknadsmässiga villkor. Annars så får man en konkurrensfördel gentemot andra aktörer på marknaden.

Vi vill därför fortfarande att avtalstiden bör kortas ner till tre år. Vi vill även att kommunens räntebidrag gradvis trappas ner, från två tredjedelar idag, till 0 % år om tre år.

Vi anser inte att majoriteten har tillgodosett våra förslag till ändringar, vilket gör att vi måste ställa oss negativa till avtalet som sådant.

Vi kommer därför att föreslå kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta att avslå ärendet.